Boende och miljö

Publicerad den

Start av anbudsprocess för etablering av solcellsparker i Smedjebackens kommun

Nu kan intresserade exploatörer lämna anbud på två utpekade områden för framtida arrende av kommunal mark för storskaliga solcellsetableringar.

Förstora bilden

Fredrik Rönning och Anders Danielsson.

Nu tar vi ytterligare steg i satsningen på förnyelsebar energi när vi nu möjliggör för byggnation av solcellsparker på kommunal mark. Smedjebackens kommun beslutade sommaren 2022 att anta en solcellsplan där områden på kommunens mark som skulle kunna vara lämpliga att arrendera ut på lång tid för etablering av solcellsparker pekades ut. Av dessa områden har kommunen nu valt ut 2 st att gå vidare med; Humboberget (deponi) samt Röbacken II.

Området Röbacken II omfattar 77 hektar, och Humboberget 7 hektar.

Vi anordnar nu en anbudsprocess för arrende där intresserade exploatörer har möjlighet att lämna anbud på ett eller båda områden. Sista dag för inlämning av anbud är 31 juli 2024.

- Redan nu har ett tiotal intressenter hört sig för så intresset är stort. Det känns spännande, berättar teknisk chef Anders Danielsson.

När kommunen gjort sitt urval tecknas en avsiktsförklaring med vinnande anbudsgivare för att denne ska kunna göra ansökan hos elnätsägare. Avsiktsförklaringen är bindande under ansöknings- och projekteringsperioden och skall i ett senare skede ligga till grund för ett slutgiltigt arrendeavtal som ger exploatören tillträde till aktuellt område samt rätt att uppföra och kommersiellt driva solcellsanläggning med tillhörande infrastruktur.

Arrendator svarar för samtliga utredningar, tillstånd och kostnader relaterade till detta för att kunna bedriva verksamhet.

Mark arrenderas ut för maximalt 45 år: Arrendetiden sätts till 30 år med möjlighet till förlängning med 5 år åt gången under förutsättning att anläggningen fortfarande har en verkningsgrad av minst 80%. Den totala arrendetiden kan dock förlängas till maximalt 45 år.

- Att möjliggöra för ytterligare gröna satsningar i vår kommun är ytterligare steg i vårt pågående arbete med att vara en hållbar ekokommun. Det känns jättebra att detta är på gång, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Rönning.

Sidan senast uppdaterad: