Vision och mål

Kommunens vision är att Smedjebacken ska vara en välkomnande kommun med engagemang, trygghet och framtidstro.

Kommunens mål är uppdelade under tre perspektiv; hållbarhet, utveckling och effektivitet.

Hållbarhet

En kommun för alla

Smedjebackens kommun är en kommun där alla medborgare ska ha samma möjligheter att leva ett gott liv och känna sig delaktiga i utvecklingen. Den fysiska och psykiska hälsan ska vara god. Trygghet och framtidstro ska prägla vårt samhälle. Vi ska främja jämställdhet, jämlikhet och integration i alla åldrar.

En hållbar ekokommun

Smedjebackens kommun ska skapa förutsättningar för en klimatmässigt hållbar utveckling av vår kommun. Vi ska fortsätta arbeta för klimatsmart energi, miljövänliga transporter och minskade giftutsläpp. Kommunen och de kommunala bolagen ska vara goda miljöförebilder.

Utveckling

Attraktiv boendekommun

Smedjebackens kommun ska erbjuda varierat och attraktivt boende. Vi ska underlätta tillskapandet av nya bostäder både i tätorterna och byarna. För att lyckas med det krävs att kommunen har god framförhållning och långsiktig planering. Föreningslivet och de goda frilufts- och fritidsmöjligheterna ska utvecklas för att skapa goda livsmiljöer i hela kommunen.

Hög sysselsättning

Smedjebackens kommun ska fortsätta vara en tillväxtkommun med hög sysselsättning. Vi ska erbjuda goda förutsättningar för innovation och entreprenörskap. Bättre transportinfrastruktur för både arbetspendling och gods är viktigt för att stärka näringslivet. För att främja fortsatt tillväxt och minska sårbarheten behöver näringslivet breddas till fler branscher. Vi ska utveckla samarbete med våra grannkommuner och skapa starkare kopplingar till Mälardalen. I vår kommun ska kunskap och utbildning uppmuntras.

Effektivitet

Stark ekonomi

Smedjebackens kommun ska ha en kommunal ekonomi som tillförsäkrar kommuninvånarna och framtida generationer en förbättrad nivå på service. Det innebär att kommunen ska gå med ekonomiskt överskott varje år. Ordning och reda i den egna verksamheten är en förutsättning för god ekonomi.

Välfärd med hög kvalitet

Smedjebackens kommuns välfärdsverksamhet ska ha hög kvalitet och effektivitet. Det innebär en organisation som anpassar sig, är innovativ och vågar prova nytt. Vid Sveriges kommuner och regioners jämförelser med övriga kommuner ska vi alltid vara bland de 25% bästa. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö, hög frisknärvaro och möjligheter till kompetensutveckling.

Kontakt

Smedjebackens kommun

Kansliavdelningen

0240-66 00 00

Sidan senast uppdaterad: