Etablering av solcellsparker på kommunal mark

Smedjebackens kommun har ett mål om att vara en hållbar ekokommun genom att skapa förutsättningar för en klimatmässigt hållbar utveckling. Som ett led i arbetet med att nå dit har Smedjebackens kommun antagit en solcellsplan som pekar ut kommunal mark som skulle kunna vara lämplig för etablering av solcellsparker. Marken är avsedd att arrenderas ut.

Här nedan hittar du länkar till solcellsplanen Pdf, 1.8 MB. och tillhörande policy Pdf, 958.4 kB. samt information om de två områden kommunen i ett första skede valt att arrendera ut. Du hittar också information om hur arrendeprocessen går till.

ARRENDERA MARK FÖR PRODUKTION AV SOLEL

Två av de områden som i kommunens solcellsplan pekas ut som lämpliga för etablering av anläggningar för solelsproduktion är Röbacken II med en area om ca 77 hektar, och Humboberget, om ca 7 hektar. Nu ges exploatörer möjlighet att lämna anbud för att arrendera denna mark av kommunen. Information om skallkrav, arrende, avgift, tillstånd med mera återfinns i underlagshandlingarna nedan. Nedan återfinns också förslag till avsiktsförklaring och arrendeavtal för respektive område.

Anbudsinlämning
Anbud skall vara inlämnade senast den 31 juli 2024 till:
Smedjebackens kommun
Tekniska kontoret
777 81 Smedjebacken

E-post: mex@smedjebacken.se

Kontakt vid frågor
Smedjebackens kommun, Tekniska kontoret
Kontaktperson: Emma Hogander
E-post: emma.hogander@smedjebacken.se

Sidan senast uppdaterad: