Kontrollplan

Vad är en kontrollplan?

checklista

En kontrollplan är ett dokument som innehåller en sammanställning av de kontroller som behövs för att säkerställa att samhällets krav för åtgärden uppfylls. Kontrollplanen ska anpassas till objektets svårighetsgrad. Oftast utformas kontrollplanen som en checklista där det i rader och kolumner framgår:

 • Vad som ska kontrolleras
 • Vem som ska kontrollera
 • Hur och när kontrollen ska göras
 • Mot vad kontrollens resultat ska jämföras
 • På vilket sätt resultatet ska redovisas

Vem är byggherre?

Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnadsarbeten. Det är ofta den som är fastighetsägare som är byggherre. Även om du låter en byggentreprenör göra allt ifrån ritningar till själva byggnadsarbetet så är det du som beställare och fastighetsägare som är byggherre. Det är också du som byggherre som ansvarar för att det upprättas och lämnas in en kontrollplan till kommunen. När den kommit in så kan startbesked beviljas och byggnationen får därmed påbörjas.

Vad ska en kontrollplan innehålla?

Kontrollplanen är ett dokument som ser till att dokumentera:

 • Arbetsorganisation
 • Vilka kontroller som ska göras och mot vad kontrollerna ska ske
 • Vem som ska göra kontrollerna
 • Vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden
 • Vilka arbetsplatsbesök som byggnadsnämnden ska göra och när de bör ske
 • Vilket farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge upphov till
 • Hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand
 • Hur kraven på varsamhet och förvanskningsförbud säkerställs
 • Vilka intyg och andra handlingar som ska lämnas in till byggnadsnämnden för att erhålla slutbesked

För vilka åtgärder ska det finnas en kontrollplan?

En kontrollplan krävs för lov-och anmälningspliktiga åtgärder. För enklare projekt kan man få ett snabbare startbesked om kontrollplanen lämnas in i samband med ansökan om bygglov alternativt anmälan ej bygglovpliktig åtgärd.

Exempel på enkla åtgärder:

 • Små ändringar i en-eller tvåbostadshus exempelvis mindre ny-och tillbyggnader såsom inglasning av altan, växthus, garage, bastu, takkupor och balkonger
 • Små ändringar i flerbostadshus eller verksamheter exempelvis ny-och tillbyggnader, enstaka inglasning av balkong, återvinningsstationer och skärmtak
 • Byte av fasadfärg eller andra åtgärder som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende
 • Murar och plank

Beslut om kontrollplan

Kontrollplanen måste vara fastställd av byggnadsnämnden för att du ska få ett startbesked.

Kontrollera under byggets gång

När du fått ditt startbesked får du börja bygga. Kontrollpunkterna enligt kontrollplanen ska utföras och bockas av allt eftersom byggnationen fortgår. När byggnationen är färdigställd och alla gällande krav och kontrollpunkter är ifyllda, ska kontrollplanen undertecknas och skickas in till Miljö-och byggkontoret. Slutbesked kan då utfärdas och byggnaden/ byggnadsdelen får därmed tas i bruk.

Sidan senast uppdaterad: