Politiikka ja demokratia

Smedjebackenin kunnanvaltuustossa on 35 jäsentä ja näillä 22 korvaajaa. Kunnanvaltuusto on kunnan korkein päättävä elin. Nämä ovat kunnanvaltuuston tehtävät.

Kunnanvaltuusto

Kunnanvaltuusto tekee päätökset kunnalle erityisen tärkeissä asioissa, kuten budjetti, suuret taloudelliset sitoumukset, kokonaisvaltaiset tavoitteet ja suuntalinjat. Kunnanvaltuusto valitsee myös kunnanhallituksen ja eri lautakuntien jäsenet sekä tilintarkastajat, jotka tarkastavat kunnan toimintaa.

Kunnanvaltuusto kokoontuu joka toinen kuukausi kunnantalon istuntosalissa. Kokoukset ovat julkisia ja kuka tahansa on tervetullut kuuntelemaan kokouksia.

Kaksi kertaa vuodessa yleisöllä on oikeus esittää kysymyksiä. Näin on silloin, kun tehdään päätös kunnan budjetista tulevalle vuodelle ja kun tehdään päätös kunnan tilinpäätöksestä/vuosikertomuksesta.

Webb-TV

Kunnanvaltuuston kokoukset lähetetään kunnan Youtube-kanavan kautta.

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus on kunnanvaltuuston alaisuudessa oleva päättävä elin, joka vastaa kunnan kehityksestä ja taloudellisesta tilanteesta kokonaisuudessaan. Kunnanhallitus valvoo, että lautakunnat noudattavat kunnanvaltuuston asettamia tavoitteita ja suuntalinjoja ja että hallintojen juokseva työ sujuu niin kuin pitääkin.

Kunnanhallituksella on vastuu muun muassa henkilöstö- ja organisaatiokysymyksistä, talouden ohjaamisesta, elinkeinoelämän kehittämisestä, julkisesta liikenteestä, kiinteistöasioista ja kunnan maista, kaduista/teistä ja puistoista.

Kunnanhallitukseen kuuluu 13 jäsentä ja 13 korvaajaa ja ne valitsee kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus on valinnut organisoida sisäisesti työnsä kahteen valiokuntaan; työvaliokuntaan ja yhdyskuntarakennusvaliokuntaan. Valiokunnissa on 5 jäsentä ja 5 korvaajaa.

Kunnanhallitukseen kuuluu kaksi hallintoa – kunnanhallituksen hallinto ja yhdyskuntarakennushallinto.

Työvaliokunnalla on kunnanhallituksen ohjesäännön pojalta vastuu valmistella kaikki yleiset asiat, se on kunnan kriisinjohdon ja kohotetun valmiuden lautakunta ja sillä on vastuu toimialalautakuntana kunnanhallituksen hallinnon osastoista. Näillä kaikilla toiminnoilla on keskeiset tehtävät, jotka liittyvät palveluun, ohjaukseen ja koko kuntakonsernin valvontaan. Työvaliokunnan tehtäviin kuuluu vuosittain päättää yhteisistä budjettiedellytyksistä sekä vastata budjetin valmistelusta kahtena ajankohtana vuoden aikana.

Yhdyskuntarakennusvaliokunta on kunnanhallituksen ohjesäännön puitteissa kunnan työttömyyslautakunta, liikennelautakunta sekä pelastuslautakunta.

Lautakunta vastaa ja valmistelee asiat, jotka kuuluvat osastoille tekniikka, työmarkkinayksikkö/integraatio, elinkeinoelämä ja vapaa-aika, ruoka- ja pelastuspalvelu.

Yhdyskuntarakennusvaliokunnalla on myös osastojen ympäristö ja rakentaminen sekä kulttuuri ja kirjasto työnantajavastuu.

Yhdyskuntarakennusvaliokunnalla on tilaajan rooli suhteessa ympäristö- ja rakennuslautakuntaan fyysistä suunnittelun ja kaavoituksen priorisointia koskevissa asioissa.

Lautakunnat

Lautakunnissa on kunnanvaltuuston valitsemat poliitikot. Lautakunnat johtavat kunnan hallintoja, jotka puolestaan selvittelevät ja toteuttavat päätökset lautakunnille. Lautakunnissa on suhteellisesti sama paikkajako kuin kunnanvaltuustossa.

Perhe- ja koulutuslautakunta

Perhe- ja koulutuslautakunta vastaa esikoululuokista, peruskoulusta, erityiskoulusta, vapaa-ajankodeista, oppilaiden terveydestä, perhetuesta, kansliasta ja yksilö- ja perhehuollosta (IFO).

Lautakuntien yhteinen suuntaus perustuu visioon:

”Perhe- ja koulutuslautakunnan visiona on vahvistaa ihmisiä Smedjebackenin kunnassa hyviin elinolosuhteisiin, jotka vaalivat osallisuutta, yhteisyyttä, yhtäläisiä mahdollisuuksia ja syrjimättömyyttä ”

Perhe- ja koulutuslautakunnassa on 11 jäsentä ja 11 korvaajaa ja nämä valitsee kunnanvaltuusto.

Lautakunnalla on työvaliokunta, jossa on 5 jäsentä ja 5 korvaajaa. Perhe- ja koulutushallinnossa on siihen kuuluvat virkailijat.

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus on kunnanvaltuuston alainen päätöksentekoelin, joka vastaa kunnan kehityksestä ja taloudellisesta tilanteesta kokonaisuudessaan.

Kunnanhallitus valvoo, että lautakunnat noudattavat kunnanvaltuuston vahvistamia tavoitteita ja suuntalinjoja ja että juokseva hallinto toimii tarkoitetulla tavalla.

Kunnanhallitus vastaa muun muassa henkilöstöstä ja organisaatiokysymyksistä, talouden ohjauksesta, elinkeinoelämän kehittämisestä, julkisen liikenteen kysymyksistä, kiinteistöasioista ja kunnan maasta, kaduista/teistä ja puistoista.

Kunnanhallituksessa on 13 jäsentä ja 13 korvaajaa ja nämä valitsee kunnanvaltuusto.

Kunnanhallitus valinnut organisoida itsensä sisäisesti kahteen valiokuntaan; työvaliokunta ja yhdyskuntarakennusvaliokunta. Valiokunnissa on 5 jäsentä ja 5 korvaajaa.


Kunnanhallitukseen kuuluu kaksi hallintoa – kunnanhallituksen hallinto ja osa yhdyskuntarakennushallinnosta.

Kulttuurilautakunta

Kulttuurilautakunta vastaa yleisestä kirjastolain (laki 2013:801) mukaisesta kirjastotoiminnasta sekä yleiskulttuuritoiminnasta.

Kirjastotyössä suuntaudutaan kirjastolain tuella lasten, nuorten ja aikuisten, sosiaali- ja työpaikkakirjastoihin ja koulukirjastoon peruskoulussa ja VBU Smedenskolaniin. Yleiskulttuuriin sisältyy laaja toiminta, jonka pääpaino on taiteessa ja kulttuurihistoriassa.

Kulttuurilautakunnassa on 7 jäsentä ja 7 korvaajaa.

Kulttuurilautakunnan toimihenkilöorganisaatio kuuluu yhdyskuntarakennushallintoon Linkki toiselle sivustolle..

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

Ympäristö- ja rakennuslautakunta hoitaa kunnan tehtäviä ympäristön- ja terveydensuojelun alalla sekä kaavoitus- ja rakennusalalla.

Lautakunta vastaa myös ilmasto- ja energianeuvonnasta ja tietyistä kysymyksistä onnettomuussuojalain mukaan. Tämä merkitsee viranomaistoimintaa ympäristönsuojelussa, terveydensuojelussa, elintarvikkeiden käsittelyssä, asuntojen sopeuttamisessa, rakentamisessa sekä nuohouksessa ja palonsuojelussa.

Ympäristö- ja rakennuslautakunnassa on 9 jäsentä ja 9 korvaajaa.

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan toimihenkilöorganisaatio kuuluu yhdyskuntarakennushallintoon Linkki toiselle sivustolle..

Hoivalautakunta

Hoivalautakunta vastaa kunnan tehtävistä osissa sosiaalipalvelua, mikä koskee ikäihmisiä, ihmisiä, joilla on toimintarajoite ja kunnallista terveyden- ja sairaanhoitoa.

Hoivaosasto työskentely noudattaa vanhustenhuollon kansallista arvopohjaa, joka säätää, että ikäihmisten on saatava elää ihmisarvoista elämää ja tuntea voivansa hyvin.

-Hoivansaajien on tunnettava olonsa turvalliseksi

-Hoivaosasto on suopea sekä hoidon- ja hoivansaajia että työntekijöitä kohtaan

-Hoivaosasto arvostaa sitoutunneita työntekijöitä, joilla on hoidon ja hoivansaaja fokuksessa

-Hoivaosasto on muutoshalukas ja sen toimintaa vie eteenpäin voimakas usko tulevaisuuteen

Lautakunnan vastuualueet jaetaan organisatorisesti neljään toiminta- alueeseen:

  • Kokonaisvaltainen hallinto
  • LSS ja psykiatria
  • Vanhustenhuolto
  • Kunnallinen terveyden- ja sairaanhoito

Vaalilautakunta

Vaalilautakunta vastaa valtiopäivä-, maakäräjä-, kunnallis- ja europarlamenttivaalien järjestämisestä kunnassa.

Vaalilautakunta on paikallinen vaaliviranomainen, jonka asettaa kunnanvaltuusto. Lautakunta vastaa kunnan tehtävistä vaaleissa ja kansanäänestyksissä. Lautakunta muun muassa huolehtii, että saatavilla on vaalihuoneistoja ja ääntenlaskijoita. Lautakunta vastaa myös ennakkoäänestyksestä. Toimintaa sääntelee lähinnä vaalilaki.

Lautakunnassa on viisi jäsentä ja viisi korvaajaa.

Vaalilautakunnalla ei ole omaa hallintoa, vaan se saa hallinnollista tukea kunnanhallituksen hallinnosta.

Näkyvyys ja oikeudet

Ruotsissa vallitsee julkisuusperiaate, joka tarkoittaa kaikille oikeutta lukea julkisia asiakirjoja kunnassa, maakäräjillä ja muissa viranomaisissa.

Julkisuusperiaatteen tarkoituksena on antaa sinulle mahdollisuus nähdä ja tarkkailla, kuinka poliitikot ja toimihenkilöt hoitavat tehtäviään Tällä tavalla myös sinulla on mahdollisuus vaikuttaa toimintaan.

Sidan senast uppdaterad: