Så fungerar kommunen

Kommunen har ansvar för viktiga samhällsfunktioner. En del uppgifter måste kommunerna göra, andra är frivilliga.

Politiken styr

Kommunen styrs av politiker (förtroendevalda) som väljs direkt av medborgarna. Det betyder att du som medborgare har stora möjligheter att påverka och kontrollera hur vi utför vårt uppdrag.  Merparten är fritidspolitiker och sköter därmed sina uppdrag vid sidan av arbete eller studier.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige tar bland annat beslut om budget, investeringar och vilken skatt kommunmedborgarna ska betala till kommunen. Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter.
Kommunfullmäktige i Smedjebackens kommun har beslutat att det förutom kommunstyrelsen även ska finnas familje- och utbildningsnämnd, kulturnämnd, miljö- och byggnadsnämd samt omsorgsnämd.

Förvaltningar

Varje nämnd har egna förvaltningar bestående av anställda medarbetare. Till exempel har omsorgsnämnden en förvaltning som heter omsorgssförvaltningen. Förvaltningarna utför det arbete som nämnden beslutat om och är uppdelade i olika verksamhetsområden.
Nämnderna har ett ansvar för att följa upp att förvaltningens arbete leder mot de politiska målen.

Det kommunala självstyret

Kommunen bestämmer själv hur resurserna ska fördelas och hur arbetsuppgifterna ska hanteras. Detta innebär att vi har kommunalt självstyre i Sverige. Kommunen har rätt att ta ut skatt från kommuninvånarna för att finansiera sin verksamhet. Kommunalskatten står för en stor andel av kommunens inkomst. I Smedjebackens kommun går 22:46 kronor per intjänad hundralapp i skatt till kommunen.

Kommunallagen, förvaltningslagen och lagarna om offentlighet och sekretess styr kommunens arbete med ärenden, beslut och övrig administration. Det finns också speciallagstiftning för olika verksamhetsområden, som till exempel skollagen, socialtjänstlagen, hälso-  och sjukvårdslagen och plan- och bygglagen. 

Vad har kommunen ansvar för?

Kommunen måste erbjuda kommuninvånarna vissa verksamheter. Det är till exempel:

 • Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg
 • Förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola
 • Kommunal vuxenutbildning
 • Svenska för invandrare
 • Socialtjänst, inklusive individ- och familjeomsorg
 • Omsorg om äldre och funktionshindrade
 • Hälso- och sjukvård i särskilt boende
 • Stadsplanering och byggfrågor
 • Hälsoskydd och miljöskydd
 • Renhållning och avfallshantering
 • Räddningstjänst
 • Vatten och avlopp
 • Bibliotek
 • Krisberedskap
 • Kollektivtrafik (tillsammans med regionen)
 • Bostadsförsörjning
 • Gator/vägar

Det är bland annat frivilligt för kommunen att erbjuda: 

 •  Stöd till fritid-, förenings- och friluftsverksamhet
 • Byggande av bostäder
 • Energi
 • Hälso- och sjukvård i hemmet
 • Sysselsättning
 • Näringslivsutveckling
 • Kultur/evenemang
 • Konsumentrådgivning

Sidan senast uppdaterad: