Lov och ledigheter

Här hittar du aktuellt läsårskalendarium där man kan läsa om datum för skolstart, terminsslut och lovdagar.

Tisdag 10 augusti – Tisdag 21 december Lärarnas arbetstid

Tisdag 17 augusti Skolstart för alla elever
Fredag 24 september Elever Lov - Kompetensutveckling personal
Barnomsorgen har reducerad verksamhet
Måndag 1 november Elever Lov - Kompetensutveckling personal
Barnomsorgen har reducerad verksamhet
Tisdag 2 november - Elever lov - Kompetensutveckling personal
Onsdag 3 november – 5 november (v 44) Höstlov
Tisdag 21 december Höstterminens sista skoldag
Terminsavslutning
85 skoldagar för eleven

Fredag 7 januari – Torsdag 16 juni Lärarnas arbetstid

Fredag 7 januari Elever Lov - Kompetensutveckling personal
Barnomsorgen har reducerad verksamhet
Måndag 10 januari Elever Lov - Kompetensutveckling personal

Tisdag 11 januari Skolstart för alla elever
Onsdag 9 februari Elever lov - Kompetensutveckling personal
Måndag 28 februari – Fredag 4 mars (v 9) Sportlov
Fredag 15 april – Fredag 22 april (v 16) Påsklov
Måndag 9 maj Elever Lov. Kompetensutveckling personal
Barnomsorgen har reducerad verksamhet
Fredag 27 maj Lovdag
Fredag 10 juni Skolavslutning
Måndag 13 juni – Torsdag 16 juni Kompetensutveckling personal. Läraravslutning 16/6

93 skoldagar för eleven

Sverige har, liksom ett mycket stort antal andra länder, genom internationella konventioner förbundit sig att grundläggande utbildning för barn och ungdomar skall vara obligatorisk för årskurs 1-9. Detta har för svensk del fått sitt uttryck i skollagens bestämmelser om skolplikt.

Om en elev på grund av giltig frånvaro eller annan orsak är förhindrad att komma till skolan, ska detta av vårdnadshavare anmälas till mentor eller rektor.
Ledighet är inte en ovillkorlig rätt för eleven. Beslut ska föregås av en prövning av vad som talar för och emot begäran av ledigheten.
Bestämmelser om ledighet för skolpliktiga grundskoleelever finns såväl i skollagen som i grundskoleförordningen. Skollagens föreskrift finns i 3 kap. 11 § andra stycket och säger kort och gott att skolplikten inte hindrar att en skolpliktig elev får kortare ledighet på grund av enskilda angelägenheter.
Detta innebär att ”en elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter”. Det innebär också att beslut om längre ledighet endast får ges om ”synnerliga skäl” finns.
(Skollagen 7 kap, 18 §)

Enligt grundskoleförordningen får mentor bevilja sådan ledighet för högst två dagar i följd och sammanlagt högst fem dagar under ett läsår. Om det finns särskilda skäl, får rektor bevilja längre sammanhängande ledighet mer än två dagar i följd och sammanlagt högst tio skoldagar under ett läsår med avdrag för de dagar som mentor kan ha beviljat.

Om det finns synnerliga skäl, får barn- och utbildningsnämnden bevilja längre ledighet vilket i kommunen är delegerat till förvaltningschef.

Båda vårdnadshavarna ska underteckna ansökan om barnets ledighet.

Ledighetsblanketten finner du i vår blankettportal

Sidan senast uppdaterad: