Sekretess inom socialtjänsten

Socialtjänsten bygger på människors självbestämmanderätt och rätt till integritet. Personal inom socialtjänsten får inte lämna ut uppgifter om dina personliga förhållanden.

Med personliga förhållanden avses i praktiken alla uppgifter om dig, till och med adressuppgift eller att du är registrerad i socialregistret. Du kan dock lämna samtycke till att uppgifter lämnas ut.

Personer som får service eller bistånd från socialtjänsten ska kunna vara förvissade om att uppgifter om dem och deras personliga förhållanden inte — utan skyldighet i lag - lämnas ut till andra, utom när de själva har samtyckt till att uppgifterna lämnas ut.

Samtycke från den uppgifterna rör medför att sekretesskyddade uppgifter kan lämnas ut. Samtycket behöver inte vara skriftligt. Ett muntligt samtycke kan dock lämpligen noteras i den enskildes personakt eller motsvarande. Ett samtycke kan när som helst återkallas.

Inom socialtjänsten gäller följande huvudregel:

26 kap 1 §1 st offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) anges bl.a "Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men."

Anmälningsplikt som följer av lag eller förordning bryter sekretessen (t ex Lex Sarah och barn som far illa).

Sidan senast uppdaterad: