Explosiva varor

Beroende på hur din hantering av explosiva varor ser ut kan du behöva olika typer av tillstånd. Det kan vara tillstånd för förvaring eller handel. Räddningstjänsten hanterar såväl handläggning av tillstånd som tillsyn.

Den 1 september 2010 antogs nuvarande lag om hantering av explosiva varor, lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Lagen innebär bland annat att tillståndsgivning och tillsyn av explosiva varor hanteras av kommunen, inte av polisen som det var tidigare.

I Smedjebackens kommun är det Räddningstjänsten som handlägger tillståndsansökan på delegation av Kommunstyrelsen och tillsyn av explosiva varor. Detta innebär att om du söker tillstånd för användning, förvaring, handel eller överföring (inom Sverige) av explosiva varor så är det räddningstjänsten som kommer att hantera din tillståndsansökan.

Vill du söka tillstånd till sprängning och viss användning av pyrotekniska artiklar så är det polisen som sköter de uppgifterna. För att söka tillstånd till gränsöverskridande överföring är det Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) du ska vända dig till. På MSB:s hemsida kan du även hitta övrig information och de lagar som berör explosiv vara.

Tillstånd

Det finns olika tillståndstyper att söka för hantering av explosiva varor. Du kan behöva söka flera typer samtidigt, beroende på hur din hantering ser ut.

Användning

Detta tillstånd ska du söka om du ska använda en explosiv vara. Det finns två varianter av användning och förvaring:

  1. Antingen så köper du explosiv vara och förbrukar direkt exempelvis vid sprängarbete, utan att först förvara varan. Då behöver du inget tillstånd till förvaring.
  2. Det andra alternativet är att du köper varor och lägger i förråd för framtida användning. Då behöver du även tillstånd till förvaring.

Förvaring

Detta tillstånd behöver du om du har ett förråd och vill förvara egen eller annans explosiva vara. Förvarar du explosiv vara i ett förråd som tillhör någon annan som redan har tillstånd behöver inte du något tillstånd för förvaring själv.

Handel

Detta tillstånd behöver du om du vill bedriva handel med explosiva varor om du exempelvis säljer ammunition eller fyrverkeriartiklar.

Överföring

Detta tillstånd behöver du om du ska flytta explosiva varor för civilt bruk inom Sverige mellan två platser exempelvis från säljaren till förråd, från säljaren direkt till arbetsplats, från förråd till arbetsplats, från arbetsplats till förråd eller från arbetsplats till säljaren.

Godkännande av ny föreståndare

Du kan söka enbart för godkännande av ny föreståndare om du redan har tillstånd för hantering av explosiv vara och inte ska göra några andra förändringar i hanteringen mer än att du har en ny föreståndare.

Vilka tillstånd du ska söka beror alltså på hur din hantering ser ut. Vill du sälja pyrotekniska varor behöver du exempelvis följande tillstånd:

  • tillstånd till användning
  • tillstånd till handel, samt
  • tillstånd till förvaring, om du förvarar i eget förråd

Vill du till exempel förvara sprängmedel behöver du troligen följande tillstånd:

  • tillstånd till användning
  • tillstånd till förvaring, samt
  • tillstånd till överföring

Varje tillstånd ska ha en föreståndare.

Ansökan

Du använder samma blankett för alla tillståndstyper, men fyller i den något olika beroende på vad du söker tillstånd för, kryssa bara i vilka tillstånd det är du söker på första sidan.

Blanketten ska skickas till Smedjebackens kommun
Räddningstjänsten
777 81 Smedjebacken
eller lämnas in till Räddningstjänsten, rtj@smedjebacken.se 

Det är viktigt att du är noga med att bifoga de handlingar som vi behöver tillgång till för att vi ska kunna handlägga ditt ärende. Med i blanketten för tillståndsansökan finns en förteckning över vilka dessa handlingar är.

Efter att vi mottagit din ansökan kommer en handläggare på räddningstjänsten att göra en bedömning om du som söker tillstånd tar ditt ansvar enligt de regler som gäller för säker hantering av varorna. För att du ska kunna hantera explosiva varor på ett sätt som är säkert för dig och din omgivning måste du ha kunskap om de risker som är förknippade med varorna. För att få tillstånd måste du alltså kunna visa att du kan hantera de explosiva varorna på ett säkert sätt.

Om ansökan rör hantering på ett särskilt ställe (exempelvis förråd eller försäljningslokal) kan räddningstjänsten besluta om att en avsyning behövs innan tillstånd ges. Handläggaren kommer att kontakta dig för att boka en tid för avsyning. Vid avsyningstillfället kontrolleras att byggnaden eller lokalen uppfyller de krav som ställs på brandskydd och skydd mot explosion enligt lagstiftningen.

Tillsyn

Det är räddningstjänsten som genomför tillsyn över hanteringen av explosiv vara. Tillsynsbesök genomförs regelbundet och vid tillsynen kontrolleras att hanteringen bedrivs enligt gällande tillstånd och att föreskrifter, rutiner och bestämmelser i övrigt efterlevs.

Fyrverkerier

Enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor ska den som hanterar, överför eller importerar explosiva varor ha tillstånd för det. För att få sälja fyrverkerier ska tillstånd sökas för förvärv och innehav, förvaring, handel och godkännande av föreståndare hos miljö och bygg. Nedan följer mer information och ansökningshandlingen.

Det är endast fyrverkerier som är godkända av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) som får säljas i Sverige. Enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor ska den som hanterar, överför eller importerar explosiva varor ha tillstånd för det. Tillstånd för innehav, förvärv, handel och överföring inom Sverige söks hos miljö och bygg och handläggs av räddningstjänsten.

För mer information om försäljning av fyrverkerier se MSB:s skrift Försäljning av fyrverkerier. På sidan finns även mer övergripande information för dej som planerar att sälja fyrverkerier eller som redan säljer fyrverkerier.

I samband med ansökan ska en eller flera föreståndare presenteras för räddningstjänsten. Räddningstjänsten rekommenderar alltid att det ska finnas minst två föreståndare. En föreståndare har till uppgift att verka för att verksamheten bedrivs enligt de aktsamhetskrav och med iakttagande av de övriga skyldigheter som följer av lagen och föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. En tillståndshavare ska se till att en föreståndare ges de befogenheter och möjligheter i övrigt som behövs för att han/hon ska kunna fullfölja sina uppgifter. Tillståndsmyndigheten ska godkänna föreståndare i tillståndspliktig verksamhet med explosiva varor.

Komplett ansökan om tillstånd för att hantera fyrverkerier ska i god tid innan (minst 3 månader innan) försäljningstillfället inkomma till räddningstjänsten. Det är först efter att tillståndsmyndigheten beviljat tillstånd som verksamheten får hantera fyrverkerierna.


Sidan senast uppdaterad: