Budget

Varje år fattar kommunfullmäktige beslut om kommande års budget och plan för de närmaste två åren.

I budgeten finns beskrivet hur pengarna är fördelade och vilka mål som verksamheterna arbetar mot samt vilka områden som prioriteras. Det beskirvs också vilka satsningar, investeringar som kommer att göras under året som kommer.

Budget och uppföljng av kommunens ekonomi pågår under hela året. Varje månad lämnas uppföljning med prognos för året. Budget för kommande år startar upp redan i december året innan.

December

Avstämning och diskussion om de ekonomiska förutsättningarna. Nästa års verksamhet och plan för ytterligare två år ska tas fram.

Februari - mars 

Nämndernas bokslut klara. Förslag till förbättringar, utveckling av nyckeltal, målbeskrivningar med mera.  Prioriteringar och förslag till ramar arbetas fram.

Mars

Genomgång av föregående års kostnader och måluppfyllelse. Innevarande års budget diskuteras samt även budgetanvisningar samt ramar för nästa år.

April 

Årsredovisningen behandlas på kommunfullmäktige och fastställs efter beslut. Alla nämnder har ett budget seminarium. Där en långsiktig strategi för respektive nämnd tas fram.

Maj

Diskussion avseende april månads uppföljning sker i en budgetberedning.

Juni

Förslag till preliminär budget lämnas till kommunfullmäktige som beslutar om preliminär budget.

Juni-november

Respektive förvaltning/nämnd arbetar med sin budget.

September

Delårsbokslut upprättas för januari-augusti.

30 september 

Budgetförslag, inklusive verksamhetsplan och investeringsäskanden inlämnas.

Oktober

Delårsbokslut fastställs av kommunfullmäktige.

Oktober/november

Förslag till skattesats, budget samt plan för de kommande 2 åren

November 

Beslut tas i kommunfullmäktige om vilken summa kommunalskatten ska vara. De beslutar också om budget samt plan för de kommande 2 åren.

December

Detaljbudget klar och inlagd i ekonomisystemet.

Kontakt

Ekonomiavdelningen

Jonas Källman

Koncernekonomichef

Tfn. 0240-66 01 47

Sidan senast uppdaterad: