Stöd och bidrag

Kommunen lämnar bidrag till kulturevenemang, kulturprojekt, kulturföreningar, studieförbund, samlingslokaler och idrottsföreningar.

Smedjebackens kommun beviljar ekonomiskt stöd till föreningar för att främja det ideella arbetet som utgör ett viktigt komplement till samhällets övriga resurser.
Årligen avsätter kommunfullmäktige medel att fördelas mellan de föreningar som uppfyller grundvillkoren. Beslut om föreningsbidrag fattas av berörd nämnd.

För varje år ska ny ansökan lämnas in. Föreningsbidrag söks före den 30 april för det år ansökan gäller.

Bidragsansökan ska innehålla följande handlingar:

 1. Specificerad ansökan på fastställd blankett.
 2. Verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret.
 3. Ekonomisk redogörelse samt resultat och balansräkning för senaste verksamhetsåret.
 4. Senaste årsmötesprotokoll.
 5. Revisionsberättelse.
 6. Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.

Blanketter hittar du i länken E-tjänster och blanketter längre ned på sidan

Ansökan om föreningsbidrag ställs till:
Smedjebackens kommun
777 81 SMEDJEBACKEN

Tre olika stödformer

Det finns tre olika former av stöd till kultur att söka hos kulturnämnden: projektstöd, evenemangsstöd och verksamhetsstöd (föreningsbidrag och startbidrag).

Projektstöd

Kan gå till projekt inom olika konstområden eller offentliga kulturevenemang som arrangeras en gång eller första gången.

Evenemangsstöd

Kan hjälpa arrangörer av offentliga kulturevenemang som återkommer under flera år i Smedjebackens kommun.

Beslut om projekt- och evenemangsstöd, vilka gemensamt uppgår till 50 000 kronor, fattas av kulturnämnden i samband med nämndens möten under året. Ansökan ska finnas tillhanda senast två veckor innan nämndsmötet.

Verksamhetsstöd

Är ett stöd till kulturverksamhet i Smedjebackens kommun som är stabil och sträcker sig över hela året. Stödet grundas, förutom på övergripande bedömningsgrunder, på bedömning av verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning för senast avslutade verksamhetsår samt på bedömning av kommande års verksamhetsplan. Mottagare av verksamhetsstöd kan inte, annat än i undantagsfall, beviljas stöd ur kulturnämndens övriga stödformer. Verksamhetsstödet uppgår till totalt 150 000 kronor varav 20 000 kronor avsätts till startbidrag som nybildade kulturföreningar kan söka.

Ansökan om verksamhetsstöd ska vara kansliavdelningen tillhanda senast 30 april och gälla innevarande års verksamhet. Kulturnämnden beslutar om fördelningen av verksamhetsstödet innan sommaren.
OBS! Samma ansökningsblankett som gäller föreningsbidrag till idrottsföreningar m.fl.

Ansökan ska innehålla följande handlingar:

 1. Verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret.
 2. Ekonomisk redogörelse samt resultat och balansräkning för senaste verksamhetsåret.
 3. Senaste årsmötesprotokoll.
 4. Revisionsberättelse.
 5. Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.

Beslut om startbidrag tas löpande på kulturnämndens möten under året. Finns ingen särskild blankett; går att använda samma som gäller projekt- och evenemangsstöd.

Blanketter hittar du i länken E-tjänster och blanketter längre ned på sidan.

Normer för kommunalt bidrag till studieförbundens lokala verksamhet i Smedjebackens kommun.

Kommunens stöd till studieförbunden (300 tkr) syftar till att ge dessa en möjlighet att, utifrån respektive studieförbunds idémässiga förankring, i demokratiska former bedriva och främja folkbildning och kulturverksamhet av god kvalitet i kommunen.

Att genom sin verksamhet stärka människors möjligheter att i samverkan påverka och förändra sina egna livsvillkor och samhällets utveckling i enlighet med sina ideal och värderingar, att stimulera folkligt förankrat bildnings- och kulturarbete samt att ge förutsättningar för mångfald i kunskapsutveckling och kulturarbete.

Kommunalt bidrag kan utgå till inom kommunen verksamma studieförbundsavdelningar som uppfyller följande villkor:

- Studieförbundens centrala organisation ska vara godkänd för erhållande av statsbidrag av Folkbildningsrådet.

- Studieförbundsavdelningen ska ha en självständig ekonomisk förvaltning och ansvarig styrelse.

- Studieförbundsavdelningen ska kunna presentera de handlingar kommunen kräver.

Fördelning av bidrag

Bidrag utgår i två former:

Grundbidrag

Grundbidraget utför 70 % av det belopp som kulturnämnden ställer till förfogande för bidrag till studieförbunden. Bidraget fördelas utifrån respektive studieförbunds procentuella andel av föregående års totala bidragssumma.

Volymbidrag

Volymberäkningen ansluter till Folkbildningsrådets modell med deltagartimmar och utgör 30 % av den totala ramen. Fördelningen av det volymrelaterade bidraget beräknas på det senast redovisade verksamhetsåret. Studiecirklar samt kulturprogram och övrig folkbildningsverksamhet omräknat i deltagartimma i enlighet med Folkbildningsrådets modell ingår i underlaget för volymberäkningen.

Redovisning av verksamheten ska ske varje år i skriftlig form innehållande verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport och revisionsberättelse.

Vidare ska följande ingå:

- målbeskrivning (korta och långsiktiga mål) samt verksamhetsplan

- Antal studiecirklar, deltagartimmar och studietimmar, fördelning eller ämna samt kulturarrangemang

- Utvärdering av verksamheten med utgångspunkt från uppsatta mål, om verksamheten förändrats, har nya målgrupper nåtts osv.

Ovanstående skriftliga redovisning ska vara kulturnämnden tillhanda senast den 30 april efter avslutat verksamhetsår.

Kommunen förutsätter att studieförbund som verkar över flera kommuner fördelar alla gemensamma kostnader på ett rättvist sätt mellan kommunerna.

Bidragsmottagande organisation har skyldighet att ställa sina räkenskaper och redovisningshandlingar till förfogande för granskning på det sätt kulturnämnden bestämmer.

Kulturnämnden äger rätt till tolkningsföreträde.

Kontakt

Siw Östlund

Fritidschef

0240-66 04 00


Andreas Östby

Bitr. Fritidschef

0240 - 66 04 03


Anne Seppänen

Avdelnings- och kulturchef/samordnare för finskt förvaltningsområde

0240-66 02 83

Sidan senast uppdaterad: