Detaljplaner

I detaljplanerna regleras användningen av mark och vatten i kommunen. Där finns också regler för vad och var du får bygga inom ett planlagt område. 

En detaljplan krävs för att kommunen ska kunna besluta om bland annat bygglov. En detaljplan pekas ut på en plankarta. Planen innehåller även en beskrivning som bland annat förklarar syftet med detaljplanen, vad den tillåter och hur den ska genomföras.

Sidan senast uppdaterad: