Visselblåsarfunktion

Om du får kännedom om allvarliga missförhållande av allmänintresse i våra verksamheter kan du använda dig av vår visselblåsarfunktion.

Det kan röra sig om bland annat mutor, stöld, lagbrott eller missförhållande. Det kan också handla om att personens närstående gynnas på något sätt.

Vilka kan visselblåsa

De personer som kan rapportera och är skyddade av lagen är arbetstagare, volontärer, praktikanter, personer som annars utför arbete under en verksamhetsutövares kontroll och ledning, egenföretagare, personer som ingår i kommunkoncernens förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan. Även den som söker arbete och den som söker volontärarbete eller praktik kan rapportera. De som slutat vara verksamma kan rapportera om sådant som de fick information om under sin tid som verksamma.
Om det du rapporterar ligger till grund för en visselblåsning skyddas du av Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

Vilka kan inte rapportera

Anhöriga, brukare, vårdnadshavare, patienter, boende i kommunen med flera kan inte rapportera i de rapporteringskanaler som beskrivs och få det skydd som lagen ger. Samma sak gäller också förtroendevalda.

När ska funktionen användas

Funktionen ska användas vid misstanke om allvarliga oegentligheter, när kommunens ordinarie interna rapporteringskanaler bedöms omöjliga eller olämpliga att använda.

Allvarliga oegentligheter
Följande är exempel på agerande som kan anses falla in under begreppet "allvarliga oegentligheter":

 • Ekonomisk brottslighet såsom givande och tagande av muta, bedrägeri och förfalskning
 • Betydande brister i säkerheten på arbetsplatsen
 • Betydande överträdelser av miljöregler och förorening av miljön
 • Sekretessbrott
 • Grövre avvikelser mot interna regler och riktlinjer
 • Jäv i alla former av situationer
 • Andra situationer där någon får privat vinning av sin tjänsteställning
 • Försök att dölja något av ovanstående

Vem kan anmälas via visselblåsarfunktionen

Personen som anmäls ska ha en ledande ställning eller nyckelfunktion inom Smedjebackens kommunkoncern. Det kan till exempel vara en förtroendevald, en chef, VD, en person som ansvarar för större inköp eller andra verksamhetskritiska funktioner.

Hantering av inkomna anmälningar

För inkomna anmälningar görs en bedömning om de faller inom visselblåsarfunktionens syfte.
Anmälan bedöms i första hand av en intern utsedd grupp bestående av trygghetschef, kommunsekreterare och registrator. Om anmälan bedöms vara ett visselblåsarärende påbörjas en utredning. En bedömning görs om extern hjälp behöver anlitas för att genomföra hela eller delar av utredningen.

Utredningen syftar till att:

 • Utreda närmare vad anmälan avser
 • Värdera anmälans karaktär och allvarlighetsgrad
 • Utreda om anmälan är sakligt grundad och om behov finns av omedelbara åtgärder
 • Klargöra vilka ytterligare utredningar som kan/bör genomföras
 • Utgöra grund för en bedömning och en rekommendation om hur ärendet bör hanteras

Alla utredningar utmynnar i en dokumenterad bedömning samt en eventuell rekommendation om vilka åtgärder som bör vidtas.

Det är viktigt att anmälarens identitet inte röjs eller eftersöks. Anmälaren får inte uppleva en risk att bli utsatt för repressalier. De tekniska och organisatoriska lösningarna för visselblåsarfunktionen syftar till att begränsa tillgången till information som inkommit samt de eventuella upplysningar kring identitet som lämnats. Endast ett fåtal utsedda roller har åtkomst till uppgifterna.

När ska funktionen inte användas

Funktionen är inte till för mer allmänna synpunkter på exempelvis ledarskap, arbetsmiljö eller verksamhetsplanering. Det är heller inte lämpligt att rapportera känsliga personalfrågor som rör enskilda individer/kollegor. Om det inte känns rätt att prata med närmaste chef eller chefens chef kan du vända dig till personalavdelningen eller någon facklig företrädare. Det är viktigt att poängtera att visselblåsarfunktionen endast ska användas när ordinarie rapporteringsvägar inte är möjliga.

Generella synpunkter och klagomål på hur den kommunala verksamheten bedrivs hänvisas till sidan Lämna synpunkter

Så använder du visselbåsarfunktionen

Rapporteringskanaler

 • Webbformulär, e-tjänst (se nedan)
 • Brev till Smedjebackens kommun, 777 81 Smedjebacken, märkt med texten ”visselblåsning”,
 • Telefonsamtal till kommunens växel 0240–66 00 00, som tar emot rapporteringen och fyller i webbformulär. Ange att ärendet handlar om visselblåsning.
 • Fysiskt möte, i första hand med trygghetschefen.

Alla inkomna rapporter och meddelanden hanteras på ett sätt som säkerställer konfidentiell behandling av din identitet.

Lämna rapport

Gör en anmälan om missförhållande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sveriges kommuners och regioners sida med frågor och svar om visselblåsning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: