Innan du startar en verksamhet

Innan du startar en verksamhet finns det flera saker du bör tänka på, och kanske kontrollera vilka krav som ställs på dig och ditt företag.

Flatenbergs hytta

Vykort över Flatenbergs hytta

Tänk på detta innan du startar din verksamhet

  • Är verksamheten anmälningspliktig eller inte?
  • Behöver jag bygglov eller bygganmälan för det jag planerar?
  • Är lokalen lämplig för verksamheten?
  • Kommer livsmedel att lagas till eller serveras?
  • Kommer det att krävas tillsyn av verksamheten och i så fall; vad kostar det?
  • Vad kan hända om jag inte anmäler verksamheten?

Anmälningspliktiga eller tillståndspliktiga verksamheter

Din verksamhet kan behöva anmälas till miljö- och byggkontoret. Det är också möjligt att du kan behöva tillstånd för verksamheten. Kontakta miljö- och byggkontoret om du är osäker på om verksamheten behöver anmälas eller inte.

Även ändring av verksamheten, eller om verksamheten upphör, ska anmälas till miljö- och byggkontoret.

Om du startar en verksamhet utan att lämna in anmälan, kan det leda till att en miljösanktionsavgift tas ut.

Tillsyn av verksamhet och kostnad för tillsyn

Miljö- och byggkontoret har tillsyn över de verksamheter som omfattas av miljölagstiftningen, livsmedelslagstiftningen och lagstiftningen inom strålsäkerhetsområdet. Kommunfullmäktige har fastställt timkostnad och de taxor och avgifter som kommunen har rätt att ta ut för sin tillsyn. Tillsynen innefattar även förberedelser inför t.ex. inspektion och rapportskrivning efteråt.

Bygglov, bygganmälan och obligatorisk ventilationskontroll

Verksamheten kan också behöva bygglov eller bygganmälan. Ta därför alltid kontakt med miljö-och byggkontoret i ett tidigt skede. Det kan också vara så att verksamheten omfattas av obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Då är du skyldig att lämna in protokoll över genomförd besiktning.

Miljöfarlig verksamhet

Miljöbalkens regler gäller för både stora och små verksamheter. Vissa verksamheter är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt miljöbalken. Anmälan görs till miljö- och byggkontoret. Du kan läsa mer om vilka miljöfarliga verksamheter som omfattas av anmälningsplikt eller tillståndsplikt på sidan "Anmälningsplikt och tillståndsplikt".

Det finns också verksamheter som inte är anmälningspliktiga, men alla verksamheter omfattas av miljöbalkens regler, och miljö- och byggkontoret har tillsyn även över de verksamheter som inte är anmälningspliktiga.

Läs mer på sidan "Miljöfarlig verksamhet".

Hälsoskyddsverksamheter

Du kan läsa mer om vilka hälsoskyddsverksamheter som är anmälningspliktiga på sidan "Anmälningspliktiga verksamheter".

Det finns också hygieniska verksamheter som inte är anmälningspliktiga. Dit hör bl.a. hårfriseringar, skönhetsbehandlingar och massage. Läs mer på sidan "Verksamheter utan anmälningsplikt".

Välj en lokal som är lämplig för verksamheten. Vid anmälan om verksamheten tittar miljökontoret på lokalens inomhusmiljö, det kan vara t.ex. utformning, ventilation, buller, omklädningsrum och antal toaletter. Om lokalen är olämplig kan du tvingas att ändra den, eller i värsta fall, få förbud att använda den.

Anmälan måste göras senast sex veckor innan verksamheten ska starta.

Läs mer på sidan "Hälsoskyddsverksamheter".

Livsmedelsverksamheter

Om du kommer att tillaga och/eller servera livsmedel, kan du behöva registrera en livsmedelsanläggning. Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet gör du skriftligt till miljö- och byggkontoret. Under relaterat finns en länk som gäller start av livsmedelsverksamhet.

Läs mer på sidan "Livsmedelsverksamheter".

Sidan senast uppdaterad: