Förorenad mark

Förorenade områden är sådana mark- och vattenområden eller byggnader,
som är så förorenade att de kan medföra risker för människors hälsa eller för miljön.

Flogbergets gruvor

Flogbergets gruvor

 

 

Förorenad mark

Områdena har ofta förorenats genom tidigare utsläpp, läckage eller olyckor. Föroreningarna upptäcks ofta när man vill bygga nytt eller använda fastigheten på något annat sätt. Många av de förorenade områden som finns i Sverige har ännu inte påträffats, medan andra har undersökts och även sanerats.

 

 

 

Upplysningsskyldighet och anmälningsplikt

Som fastighetsägare eller verksamhetsutövare är du skyldig att genast meddela miljö- och byggkontoret om du upptäcker eller orsakar en förorening av mark eller vatten som kan medföra risker för människors hälsa eller miljön. Om det finns risk för att föroreningen kan sprida sig måste du även kontakta räddningstjänsten omgående.

Utgångspunkten är att den som har orsakat en förorening även är den som ska betala för saneringen, vilket är i linje med miljöbalkens princip om att förorenaren betalar. I andra hand kan fastighetsägaren göras ansvarig.

Om du ska göra en efterbehandlingsåtgärd på ett förorenat område, kan det innebära en ökad risk för spridning och exponering av föroreningarna. Du är därför skyldig att anmäla efterbehandlingsåtgärder till miljö- och byggnadsnämnden innan du påbörjar saneringen.

Sidan senast uppdaterad: