Bygglovshandlingar

Vilka handlingar som krävs för ett bygglov beror på vad för slags bygge du planerar.

Vilka handlingar ska lämnas in när jag söker bygglov?

Handlingar som ska lämnas in framgår av nedanstående lista. Ska du göra en om- eller tillbyggnad och har ett tidigare bygglov på det befintliga huset, kan ritningar finnas i Miljö- och byggkontorets arkiv, som vi kan ta fram om så önskas. Ritningarna bör vara i A3- eller A4-format och ska vara kopior på vitt papper.

Obligatoriska handlingar:

 • Bygglovansökan
 • Uppgifter om kontrollansvarig
 • Nybyggnadskarta för alla nybyggnationer
 • 2 ex situationsplan, skala 1:500 eller 1:1000
 • 2 ex planritning, skala 1:100
 • 2 ex fasadritning, skala 1:100
 • 2 ex sektioner, skala 1:100

Handlingar som kan komma att begäras:

 • Nybyggnadskarta för byggnation avseende tillbyggnad
 • Teknisk beskrivning
 • Kontrollplan
 • Bevis om färdigställandeskydd


Du ska beställa en nybyggnadskarta av byggnadsinspektören. Nybyggnadskartan är en grundkarta som även redovisar detaljplanens bestämmelser inom detaljplanelagt område, befintliga eller projekterade höjder samt vatten och avlopp.

På nybyggnadskartan ska du rita in ny- eller tillbyggnadens mått från tomtgräns och från andra eventuella befintliga byggnader på tomten, samt fastighetsbeteckning.Vid nybyggnad ska sockelhöjden anges. När du gjort detta kallas nybyggnadskartan för situationsplan.

planritningen ska finnas byggnadens utvändiga mått, rummens funktion (t.ex. kök, garage, förråd o.s.v.) och markering var sektionsritningarna gjorts.

Sektioner (genomskärningar genom huset) ska måttsättas med rumshöjder och takvinklar. Oftast räcker det med en sektion. Se i ritningsexemplen vad en sektion är och hur den ska se ut.

fasadritningen ska det anges vilket väderstreck varje fasad vetter mot (t.ex. fasad mot väster o.s.v.). Här bör även befintliga och blivande marklinjer ritas in. I vissa fall kan man bifoga fotografier på befintliga fasader för att underlätta tolkningen.

 

Sidan senast uppdaterad: