Dricksvatten

Dricksvatten är vårt vanligaste och viktigaste livsmedel. Dricksvattenförsörjningen kan ske via kommunalt vattenverk, egen brunn eller en gemensamhetsanläggning.

Dricksvatten

Kommunalt dricksvatten

I Smedjebackens kommun är det WBAB som ansvarar för produktion och distribution av kommunalt dricksvatten.

Har du synpunkter eller klagomål på dricksvattnet som inte är av akut hälsomässig karaktär ska du vända dig till WBAB. Om du blir sjuk och misstänker att det kommer från dricksvattnet så kontaktar du miljö- och byggkontoret.

Enskild brunn

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Det är därför viktigt att det vatten som vi dricker har en god kvalitet.

Bor man på landet har man i regel en enskild brunn eller en gemensam brunn med närboende. Fastigheter med enskild brunn svarar själva för att kontrollera att vattenkvaliteten är bra. Du bör göra provtagning av din enskilda brunn med jämna mellanrum. 

Vill du ta prov på vattnet i din egen brunn så ska du kontakta ett ackrediterat laboratorium, dessa kan du hitta på Swedacs hemsida. 

Livsmedelsverket har en skrift som heter ”Dricksvatten från små dricksvattenanläggningar för privat bruk”. Skriften ger en översikt de vanligast förekommande dricksvattentäkterna, deras utformning och risker, information kring provtagning och vattenanalyser, vanligt förekommande problem och grundläggande underhåll och åtgärder. Skriften innehåller också en ingående beskrivning kring ansvar och relevant lagstiftning. Den syftar till att vara ett samlat kunskapsunderlag kring dricksvattenanläggningar för privat bruk. Du hittar skriften under "Relaterat".

Sidan senast uppdaterad: