Registrering av lotteri

Tillhör du en ideell förening och vill anordna ett lotteri?

Ett lotteri är när någon har chans att vinna ett pris och där sannolikheten att vinna beror på slumpen. Om utgången av arrangemanget avgörs av någons prestation till exempel en bedömning av någons förslag till en slogan eller att deltagaren kan svaret på fler kunskapsfrågor än andra som deltar, är det normalt sett inte fråga om om ett lotteri utan tävling.

Färgglada lotter

Registrering av lotteri

Kommunen handlägger endast registreringslotterier. All annan licensgivning ansvarar Spelinspektionen för.

När beviljar kommunen registreringslotteri?

 • Endast till ideella föreningar och registrerade trossamfund som ägnar sig åt allmännyttig verksamhet.
 • När en insats krävs för att delta i lotteriet.
 • Lotterierna tillhandahålls bara inom den eller de kommuner där föreningen är verksam.
 • Max omsättning 33 1/3 prisbas belopp under en 5- årsperiod.
 • Värdet av vinsterna motsvarar 35-50 % av insatsernas värde.
 • Kontrollant ska förordnas vid registrering.
 • Värdet av en kontantvinst är högst ett prisbasbelopp.

För att kunna kontrollera kraven på den sökande måste den i samband med ansökan bifoga:

 • Verksamhetsberättelse.
 • Resultat- och balansräkning.
 • Revisionsberättelse.
 • Föreningens stadgar.
 • Föreningens styrelseprotokoll där styrelsen har beslutat att registrera sig för lotterier.
 • Vem som har valts som kontaktperson i föreningen för lotterier.
 • Samtliga bilagor ska vara de senast upprättade, det vill säga föregående års.

När behövs inte registreringslotteri?

Undantag av vissa mindre lotterier hos ideella föreningar och registrerade trossamfund (3 kap. 5 § spellagen) En Ideell förening eller registrerat trossamfund kan anordna ett lotteri i samband med en tillställning som de själva anordnar. Det kan till exempel vara ett idrottsevenemang, teaterföreställning, marknad etc. Även då föreningen deltar inågon annans anordnade tillställning så får lotteri anordnas om följande kriterier är uppfyllda:

 • Högsta insats 1/4000 prisbasbelopp. (aktuellt prisbasbelopp se www.scb.se)
 • Högsta vinsten uppgår till högst 1/6 prisbasbelopp (vinsterna ska endast utgöras av varor). Presentkort eller liknande ska undvikas.
 • Lotteriet bedrivs inom en viss kommun och försäljningen sker inom det område där tillställningen eller sammankomsten anordnas. Vid försäljning utanför området för
  evenemanget ska föreningen ansöka om registrering enligt 6 kap 9 §.
 • Lotteri kan ordnas i samband med bingospel som den ideella föreningen eller registrerade trossamfundet anordnar.

Ansökan

Ansökan om registreringslotteri sker på en speciell blankett ansökan lotteri (Ansökan om registrering för lotteri enligt 6 kap. 9 § spellagen (2018:1138) som finns att ladda hem eller hämtas på fritidsavdelningen, Kyrkogatan 2, Smedjebacken.

Skicka in ansökningsblanketten till:
Smedjebackens Kommun
Fritidsavdelningen
777 81 Smedjebacken

Registrering och lotteristart

I samband med att registrering av lotteri beviljats utser kommunen en kontrollant (18 kap. 10§ spellagen).

 • Kontrollanten ska tillvarata kommunens, innehavaren av registreringen samt allmänhetens intressen.
 • Kontrollanten ska kontrollera att lotteriet bedrivs enligt registrering och eventuella
  meddelade villkor.
 • Kontrollanten ska hålla sig informerad om bestämmelserna i spellagen och andra aktuella lagar för att kunna ge råd till föreningen.
 • Det krävs ordning, noggrannhet och kunnande som kontrollant.
 • Ha rutiner för återrapportering till kommunen. 

Kontrollanten skall i sin tur ha ett arvode för sitt uppdrag vilket uppgår till 3 % av lotteriets omsättning. Kontrollantarvodet debiteras föreningarna i samband med lotteriredovisningen.

Redovisning av registreringslotteri

Redovisning av registreringslotteri ska ske på blankett Redovisningsblankett registreringslotteri

Senast två månader efter sista försäljningsdag ska kontrollanten kräva in redovisningen för registreringslotteriet. Kontrollanten ska därefter granska lotteriredovisningen. Kontrollanten ska senast den 1 april varje år lämna uppgifter till kommunen om insatsernas sammanlagda belopp
i de lotterier som tillhandahållits under perioden. 

Avgift för registreringslotteri

Avgiften för att erhålla registreringslotteri är 300 kr och registreringen skickas till sökande förening mot postförskott.

Kontakt

Siw Östlund

Fritidschef

0240-66 04 00

Sidan senast uppdaterad: