Avgifter och regler

Ensamstående föräldrar och sammanboende/gifta föräldrar betalar enligt samma taxa. Avgiften beräknas utifrån den gemensamma inkomsten per månad före skatteavdrag (bruttoinkomst). Inkomst av kapital räknas inte med. Vilka inkomster som räknas med, framgår av blanketten "Inkomstuppgift".

För sammanboende räknas samtliga placerade barn som gemensamma barn vid beräkning av avgiftens storlek. Avgiften tas ut 12 månader per år och betalas så länge plats finns anvisad, alltså även vid sjukdom och ledighet.
Anmälan om inkomst läggs in i E-tjänst förskola och fritidsplats.

Ändring av inkomsten för kortare tid än en månad påverkar inte avgiftens storlek. Hänsyn tas till den ändrade inkomsten fr o m. månaden efter det att ny anmälan gjorts.
Ändrade familjeförhållanden kan påverka familjeinkomsten. Ny avgift beräknas från det datum som ni har gemensam/skilda bostäder.
Om båda föräldrarna behöver barnomsorgsplats vid en separation ska detta anmälas skriftligt på särskild blankett.

Inkomsten uppdateras inte automatiskt. Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att barnomsorgsavgiften för hushållet blir rätt. (Familjeförhållande = personer med gemensamt hushåll. Makar/sammanboende oavsett om barnen är gemensamma eller inte).

Sidan senast uppdaterad: