Kemikaliehantering

Inom de flesta miljöfarliga verksamheter hanteras och används kemikalier som är hälso- och miljöfarliga. När verksamheten använder en kemikalie ansvarar man också för om den förorenar luft, mark och vatten.

Kemikalier

Användning av kemikalier i verksamheter

Vid lagring och hantering av kemikalier gäller miljöbalkens regler och då speciellt produktvalsprincipen och försiktighetsprincipen.

Produktvalsprincipen innebär att företaget ska undvika att använda kemikalier som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön om de kan bytas ut mot kemikalier som kan antas vara mindre farliga.

Försiktighetsprincipen innebär att all hantering av kemikalier (och även farligt avfall) ska ske på ett säkert sätt så att läckage till dag- eller spillvatten eller omgivningen inte kan ske. Detta innebär bl. a. krav på invallning, hårdgjorda ytor och skydd för spill- eller dagvattenbrunnar.

När en kemikalie blir avfall ska den ofta behandlas som farligt avfall.

Att tänka på vid kemikalielagring:

Flytande kemikalier och farligt avfall bör i första hand förvaras inomhus och inom invallning. Om förvaring måste ske utomhus ska invallningen förses med nederbördsskydd.

 • En invallning ska normalt rymma största behållarens volym + 10 % av övriga behållares volym.
 • Förrådsutrymmen kan fungera som invallning under förutsättning att utrymmet är tätt och dörrarna förses med skydd mot läckage.
 • Den hårdgjorda ytan ska vara av material som är beständigt mot de kemiska produkter som lagras. Exempelvis tränger lösningsmedel och petroleumprodukter igenom asfalt och starka syror tränger igenom betong.
 • Golvbrunnar bör inte förekomma i lokaler där kemiska produkter hanteras. Befintliga brunnar ska kunna tätas vid arbete med flytande kemikalier eller sättas igen permanent.
 • Absorptionsmedel ska finnas tillgängligt i anslutning till flytande kemikalier och avfall.
 • Påkörningsskydd ska finnas om det finns risk för påkörning av kemikalierna.
 • Alla förpackningar, behållare eller cisterner med kemikalier ska vara märkta med innehåll.

Det är lika viktigt att de kemiska produkterna i övrigt hanteras med försiktighet som att de lagras på ett bra sätt. Risker för spill och olyckor kan t.ex. finnas vid mottagning av produkterna, vid interna transporter, vid användning av produkten eller vid avlämnande av farligt avfall. Tänk på att:

 • regelbundet undersöka risker med hantering av kemikalier. Vidta åtgärder för att uppnå en säker hantering och minska riskerna för spill och läckage som förorenar avlopp och omgivning.
 • överblivna kemikalier ska hanteras som ett avfall (ofta farligt avfall) och inte hällas ut i avloppet eller på marken.
 • Ha alltid uppdaterade säkerhetsdatablad i nära anslutning till där kemikalierna hanteras.
 • se efter var det finns golvbrunnar i lokalen och se till att kemikalierna inte står uppställda så de kan bli påkörda av en truck eller liknande. Det är alltid du som innehar kemikalierna som är ansvarig för att ha tillräckliga skyddsåtgärder.             

REACH – EU:s kemikalielagstiftning

REACH (svensk översättning Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier), är en EG-förordning som trädde ikraft den 1 juni 2007. Arbetet med REACH leds från EU:s kemikaliemyndighet ECHA i Helsingfors. REACH grundar sig på att tillverkare, importörer och användare ska ansvara för att de kemiska ämnen som tillverkas, släpps ut på marknaden och används inte har några skadliga hälso- och miljöeffekter.

Sidan senast uppdaterad: