Ansökan om stöd enligt LSS

Alla ansökningar om stöd enligt LSS bedöms av biståndshandläggare, vars kontaktuppgifter du hittar här Öppnas i nytt fönster. och längst ned på denna sida. Ansökan ska i första hand göras av den som är i behov av stöd. Om du inte kan ansöka själv eller är under 15 år kan du ta hjälp av anhörig, god man, förvaltare, förmyndare eller framtidsfullmaktshavare. Vilka LSS gäller för kan du läsa mer om längre ner på sidan.

Hur ansökan går till:

Steg 1 – ansökan
• Du tar kontakt med biståndshandläggare, se kontaktuppgifter nedan,
• eller fyller i och skickar in denna blankett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Steg 2 – möte med biståndshandläggare
• Du och biståndshandläggaren kommer överens om ett möte där du får berätta om dig själv och dina behov.
Steg 3 – utredning
• Biståndshandläggaren skriver ner det ni pratat om.
• Biståndshandläggare utreder vilken personkrets du enligt lag tillhör, bland annat genom att ta del av läkarintyg och intyg från psykiatriker. Du kan läsa mer om personkrets längre ner på denna sida.
• Om du bedöms tillhöra en personkrets enligt LSS utreder biståndshandläggaren dina behov för den insats du sökt.
• Under utredningen har du och biståndshandläggaren kontinuerlig kommunikation.
Steg 4 – beslut
• Biståndshandläggaren förmedlar beslutet till dig tillsammans med underlaget för beslutet och information om varför du fått eller inte fått den insats du sökt.

Överklaga

Om du inte är nöjd med ditt beslut kan du överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Tillsammans med ditt beslut får du en besvärshänvisning som förklarar hur du gör för att överklaga ditt beslut. Överklagan ska vara hos omsorgsnämnden senast 3 veckor efter den dag att du fått ditt beslut.

Sekretess

Alla som arbetar inom omsorgen har tystnadsplikt, vilket innebär att vi inte får berätta om enskildas personliga förhållanden för utomstående.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lagen är en rättighetslag för barn, ungdomar och vuxna som bedöms tillhöra någon av nedanstående personkretsar och därmed har rätt att ansöka om insatser enligt LSS.
Personkrets 1
Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
Personkrets 2
Personer med begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, förorsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
Personkrets 3
Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Lagens mål är att personer med omfattande funktionshinder själva ska kunna påverka sitt liv och skapa ett värdigt liv i gemenskap med andra. LSS vänder sig främst till personer under 65 år. De insatser som kan beviljas utifrån LSS listas nedan. Regionen ansvarar för insatsen Råd och stöd. Du kan läsa mer om insatserna här. Öppnas i nytt fönster.

1. Råd och stöd
2. Personlig assistans
3. Ledsagarservice
4. Kontaktperson
5. Avlösarservice i hemmet
6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
8. Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och unga
9. Bostad med särskild service för vuxna
10. Daglig verksamhet

Kontakt

Handläggare inom LSS för vuxna

Maria Eriksson

Biståndshandläggare

0240- 66 00 20


Handläggare inom LSS för barn och unga

Monica Popescu

Biståndshandläggare

0240-66 03 12

Sidan senast uppdaterad: