Insatser inom LSS

Kontaktperson

En kontaktperson är en människa som ställer upp som en vän för den enskilde några gånger i månaden. Kontaktpersonen är inte anställd av kommunen utan har ett uppdrag. Man gör olika aktiviteter tillsammans på fritiden, som t.ex. att gå på bio, fotboll eller göra en utflykt. Ni kanske tar en promenad, en fika eller pratar en stund. En kontaktperson kan ge stöd och hjälp och inspiration att pröva nya saker. Det viktigaste är att ni trivs tillsammans och finner gemenskap.

Ledsagarservice

Ledsagarservice finns till för att underlätta för den enskilde att ha kontakter med andra och att delta i samhällslivet. Servicen skall vara individuellt utformad och tillgodose behoven av att till exempel besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter och i kulturlivet eller för att komma ut på en promenad.

Korttidsvistelse

Syftet med korttidsvistelse är att ge miljöombyte till den enskilde, och i vissa fall avlösning för närstående i omvårdnadsarbetet. Korttidsvistelsen kan ta sig olika uttryck. Det kan ordnas i korttidsboende, i en stödfamilj eller på något annat sätt som t ex lägerverksamhet.

Avlösarservice

Avlösarservice innebär att en person tillfälligt övertar omvårdnaden av den funktionshindrade från en anhörig. Syftet är att anhöriga ska få avlastning och vila eller genomföra egna aktiviteter. Insatsen är individuellt utformad och man får stöd och hjälp med sina dagliga personliga behov, till exempel med hygien, förflyttning, på- och avklädning och hjälp vid måltider. Insatsen ges i hemmet.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Rätten till vistelse på fritidshem upphör när barnet fyller 12 år. Skolungdom över 12 år som tillhör LSS personkrets ska kunna få tillsyn före och efter skoldagen samt under skolloven.

Bostad med särskild service för barn och ungdom

Barn och ungdomar som, på grund av sina funktionshinder, trots olika stödåtgärder inte kan bo hos sina föräldrar har rätt till boende i familjehem eller i en bostad med särskild service för barn och ungdomar. Familjehem innebär att barnet bor hos en annan familj än den egna. Bostad med särskild service för barn och ungdomar kan tillgodose komplicerade omvårdnadsbehov men kan också vara motiverat vid skolgång på annan ort.

Personlig assistans

Den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sina grundläggande behov (hjälp med personlig hygien, måltider, att klä av- och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade) kan har rätt till personlig assistans. Det är ett personligt uformat stöd. Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt till personlig assistans för andra personliga behov. För att få personlig assistans ska insatsen ha beviljats innan man fyller 65 år och därefter kan antalet assistanstimmar inte utökas.
Om de grundläggande behoven överstiger 20 timmar i genomsnitt per vecka ska man söka assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken hos Försäkringskassan.

Individuell plan

Den som får insatser enligt LSS har också rätt att få en individuell plan, där beslutade och planerade insatser samordnas, tillsammans med den enskilde. Planen ska utgå från dennes egna önskemål och kan omfatta flera insatser från en eller flera huvudmän. Kommunen har ett särskilt ansvar att samordna de insatser som tas upp i planen.

Kontakt

Handläggare inom LSS för vuxna

Maria Eriksson

Biståndshandläggare

0240- 66 00 20


Handläggare inom LSS för barn och unga

Monica Popescu

Biståndshandläggare

0240-66 03 12

Sidan senast uppdaterad: