Farligt avfall

Vissa typer av avfall har hälso- eller miljöfarliga egenskaper som gör att de klassas som farliga. De kan till exempel innehålla farliga ämnen som tungmetaller.

Exempel på avfall som klassas som farliga är spillolja, lösningsmedel, batterier, lysrör och elektronik. Det är därför viktigt att de samlas in, transporteras och tas om hand på ett sätt som inte skadar människors hälsa eller miljön.

Mediciner som ska kasseras lämnas till ditt apotek.

Här lämnar du farligt avfall

Efter att du sorterat ut det farliga avfallet hemma lämnar du det på någon av våra återvinningscentraler Humboberget eller Nortippen.

Företag

Du som företagare har ansvar för att kontrollera att transportörer som hämtar ditt avfall har giltigt transporttillstånd. Även mottagare av avfallet ska ha giltigt tillstånd för mellanlagring eller behandling av avfallet. Länsstyrelsen utfärdar dessa tillstånd.

Sidan senast uppdaterad: