Farligt avfall

Vissa typer av avfall har hälso- eller miljöfarliga egenskaper som gör att de klassas som farliga. De kan till exempel innehålla farliga ämnen som tungmetaller.

Exempel på avfall som klassas som farliga är spillolja, lösningsmedel, batterier, lysrör och elektronik. Det är därför viktigt att de samlas in, transporteras och tas om hand på ett sätt som inte skadar människors hälsa eller miljön.

Mediciner som ska kasseras lämnas till ditt apotek.

Här lämnar du farligt avfall

Efter att du sorterat ut det farliga avfallet hemma, lämnar du det på någon av våra återvinningscentraler Humboberget eller Nortippen.

Företag

Du som företagare har ansvar för att kontrollera att transportörer som hämtar ditt avfall har giltigt transporttillstånd. Även mottagare av avfallet ska ha giltigt tillstånd för mellanlagring eller behandling av avfallet. Länsstyrelsen utfärdar dessa tillstånd.

Utökad anteckningsskyldighet för verksamheter som hanterar farligt avfall

Fr o m 1 november 2020 ska du som producerar/hanterar farligt avfall rapportera antecknade uppgifter om farligt avfall till det nya nationella avfallsregistret.

Du kan antingen göra detta via E-tjänst eller genom att ansluta ditt verksamhetssystem till ett API (Applikationssystem) framtaget av Naturvårdsverket.

Anteckningsskyldigheten gäller för verksamheter som:

  • producerar farligt avfall
  • transporterar farligt avfall
  • tar emot och hanterar farligt avfall i insamlingsverksamhet
  • behandlar farligt avfall
  • mäklar eller handlar med farligt avfall

På Naturvårdsverket hemsida finns mer information.

Huvudvägledning med alla ingångar till avfallsregistret Länk till annan webbplats.

Vanliga frågor och svar Länk till annan webbplats.

Samlat informationsmaterial Länk till annan webbplats.

Hur ska farligt avfall hanteras?

Det farliga avfall som uppstår ska omhändertas på ett så bra sätt som möjligt för hälsan och miljön. Farligt avfall får till exempel inte blandas med andra slag av farligt avfall eller annat slag av avfall, utan ska lämnas i så ”ren” form som möjligt för säkert omhändertagande och destruktion. 

Transport av farligt avfall

Om du bedriver en verksamhet där farligt avfall uppkommer får du inte själv transportera detta till en anläggning som tar hand om avfallet. För en sådan transport krävs att du anlitar en transportör med tillstånd för transporten. Du har även möjlighet att själv transportera visst farligt avfall men för detta krävs att du har erhållit tillstånd eller gjort en anmälan om detta hos länsstyrelsen.

Sidan senast uppdaterad: