För förtroendevalda

Arvoden

Som fritidspolitiker är du berättigad vissa typer av ersättningar och arvoden. Beloppen bestäms av kommunfullmäktige. Nedan hittar du arvodesblanketter.

Blankett kilometerersättning Word, 29.9 kB.
Arvodesblankett (ifyllnadsbar) Pdf, 159.1 kB.
Arvodesblankett (för utskrift) Pdf, 130.2 kB.
Intyg om förlorad arbetsförtjänst (ifyllningsbar) Pdf, 109.5 kB.
Intyg om förlorad arbetsförtjänst (för utskrift) Pdf, 118.6 kB.
Reseräkning för extern resa med övernattning (ifyllningsbar) Pdf, 176.9 kB.
Reseräkning för extern resa med övernattning (för utskrift) Pdf, 86.9 kB.

Vid möten med nämnder/kommunstyrelse rapporteras per automatik sammanträdesarvode inklusive inställelsetid och den kilometerersättning du meddelar sekreteraren.
Intyg om ersättning för förlorad arbetsförtjänst inlämnas av respektive ledamot/ersättare på blanketten som sedan lämnas till nämndssekreteraren.

Arvodesbesked

Här kan du som förtroendevald hitta ditt arvodesbesked genom enkel inloggning med BankID.
e-dokument — Startsida (itella.se) Länk till annan webbplats.
Om du varje månad vill ha arvodesbeskedet på papper via posten behöver du kontakta lönekontoret i Norberg och begära det, tel 0223-29281.

Arvodesreglemente Pdf, 434 kB, öppnas i nytt fönster.


Arvoden till förtroendemän i Smedjebackens kommun beräknas utifrån en viss procentsats av inkomstbasbeloppet. Timarvodet vid sammanträden är 0,18 % av inkomstbasbeloppet* vilket innebär 133,74 kronor per timme. För första timmen erhålls en högre ersättning - 0,35 % av IBB = 260,05 kronor.

Timarvode betalas också för restid (inställelsetid) som krävs med anledning av sammanträdet under förutsättning att avståndet från den fasta bostaden eller arbetsplats till platsen för sammanträdet överstiger 10 km enkel färd.

Kilometerersättning betalas om avståndet från den fasta bostaden till platsen för sammanträdet överstiger 5 km enkel färd.
Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts enligt de grunder som fastställts för kommunens arbetstagare i det kommunala reseavtalet.

Närvarande ersättare som inte tjänstgör får halvt arvode samt halvt restidsarvode.

* inkomstbasbeloppet för 2023 är fastställt till 74 300 kronor.

Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst (maxbelopp om 2 972 kr/dag enligt arvodesreglemente). Förlorad arbetsinkomst ska styrkas genom intyg av arbetsgivaren vid varje tillfälle som den förtroendevalde begär ersättning för förlorad arbetsinkomst. Vid kompensationsledighet, semester etcetera utgår ej ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Förtroendevalda som kan visa att en arbetsinkomst förlorats men inte till vilket belopp, har rätt till en schablonersättning. (Enligt bilaga i arvodesreglementet.)

I kommunallagen (2017:725) finns de grundläggande bestämmelserna om
kommunalt partistöd.

I Smedjebackens kommun ska därutöver följande gälla.

1 § Rätt till partistöd

Det lokala partistödet i Smedjebackens kommun utgår till partier som är representerade i enlighet med vad som föreskrivs i 4 kap. 29 § kommunallagen.

2 § Grundstöd och mandatstöd

Partistödet består av:

  • ett grundstöd, som uppgår till 30 % av prisbasbeloppet per parti och år, samt
  • ett mandatstöd, som uppgår till 30 % av prisbasbeloppet per mandat och år,
    inklusive utbildningsbidrag.

3 § Fördelning av partistöd

Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837).

Upphör parti att vara representerat i kommunfullmäktige i samband med val utgår partistöd fram till den 31 december valåret.

Upphör parti att vara representerat i kommunfullmäktige under pågående mandatperiod upphör rätten till partistöd vid nästkommande utbetalning.

Mandatstöd utgår inte för obesatta platser i kommunfullmäktige. Med obesatt avses en
plats i fullmäktige som länsstyrelsen inte kunnat tillsätta.
Att ledamöter och ersättare uteblir från fullmäktigesammanträden är inte en grund för reducerat partistöd.

Skulle en situation uppstå i kommunfullmäktige att en ledamot byter parti eller inte representerar något parti men fortsätter som ledamot (så kallad politisk vilde), upphör
det mandatbundna stödet för just det mandatet för det parti för vilket ledamoten ursprungligen valdes in i kommunfullmäktige vid nästkommande utbetalning.

4 § Redovisning och granskning

Mottagaren av partistödet ska årligen lämna in en skriftlig redovisning, enligt 4 kap. 31 § kommunallagen, som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § 1 st. kommunallagen.

Redovisningen ska avse 1 januari – 31 december och ska lämnas in till kommunstyrelsen senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. Redovisning ska ske med den blankett som anvisas för ändamålet.

5 § Årlig utbetalning

Kommunfullmäktige ska under hösten varje år besluta om utbetalning av partistöd för nästkommande år.

Partistöd betalas ut halvårsvis. Har redovisning och granskningsrapport enligt
4 kap. 31 § kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven
tid utbetalas inget stöd för nästkommande halvår.

Blankett för redovisning av partistöd Pdf, 121 kB, öppnas i nytt fönster.


Sidan senast uppdaterad: