Vindkraft

Här har vi samlat frågor och svar kring Smedjebackens kommuns inställning till vindkraft.

Ska kommunen sätta upp en vindkraftspark?

Nej, kommunen ska inte sätta upp några vindkraftsparker.
En reviderad vindbruksplan har däremot varit ute på remiss. Syftet med planändringen är att ändra ett område från lämpligt till mindre lämpligt område för vindkraft. En etablering i berört område skulle innebära att riksintresset inte kan tillgodoses. En genomgång av lagstiftning och ny teknik har också ändrats i planen.

Finns en vindbruksplan i kommunen?

Det finns redan en beslutad vindbruksplan i kommunen från 2018, den hittar du här:

https://www.smedjebacken.se/boende-och-miljo/samhallsplanering/oversiktliga-planer/oversiktsplan-2018.html Länk till annan webbplats..

Tar kommunen inget ansvar gällande byggnation av vindkraftsparker?

Det är sällan vindkraftverk byggs på vår kommunala mark. Kommunen har inget med byggnationen att göra, vi är endast en remissinstans i frågan. Det är exploatören som är skyldig att redovisa påverkan genom till exempel miljökonsekvensbeskrivning och naturvärdesinventeringar etc. Detta underlag lämnas sedan in tillsammans med tillståndsansökan.

Energimyndigheten och Naturvårdsverket har tillsammans tagit fram en nationell strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad. Syftet med strategin är att bidra till energiomställningen genom att skapa förutsättningar för att den framtida utbyggnaden av vindkraft sker på ett hållbart sätt. Strategin kan du hitta här:

Strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad (energimyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Smedjebackens kommun förhåller sig till Naturvårdsverket och Energimyndighetens nationella strategi för att försöka klara Sveriges mål om 100% förnybar elproduktion till 2040.

Vem ger tillstånd för att sätta upp en vindkraftspark?

För att bygga en vindkraftsanläggning behöver du ha ett tillstånd enligt miljöbalken samt kommunens tillstyrkan. Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken prövas sedan av länsstyrelsen. Läs gärna mer på www.vindlov.se Länk till annan webbplats. som är energimyndighetens sida.

Hur går processen till kring vindkraftsutbyggnad?
Ansvar och roller?

Kommunen

Tillstånd till tillståndspliktiga vindkraftverk får ges bara om kommunen har tillstyrkt det. Några särskilda regler som styr kommunens yttrande inom ramen för tillståndsprövningen finns inte utöver de allmänna krav på saklighet och opartiskhet som gäller för kommunal verksamhet. Regeringen kan, trots att kommunen inte tillstyrkt en anläggning, tillåta verksamheten med stöd av 17 kap. 6 § miljöbalken, om det är synnerligen angeläget ur nationell synpunkt att verksamheten kommer till stånd.

Kommunerna har frihet att organisera sina verksamheter och fördela ansvaret mellan nämnder på olika sätt. Det är kommunfullmäktige som antar reglemente för kommunen och fördelar arbetsuppgifterna mellan de olika nämnderna och styrelserna.

Kommunen har talerätt, inklusive rätt att överklaga ärenden om tillstånd enligt miljöbalken för att tillvarata miljöintressen och andra allmänna intressen inom kommunen och företräds då vanligen av kommunstyrelsen.

Länsstyrelsen

Länsstyrelserna har en aktiv roll i vindkraftsutbyggnaden bland annat genom att:

  • ta fram planeringsunderlag för kommunerna
  • vara delaktig i den fysiska planeringen
  • genom att behandla tillståndsansökningar kring större vindkraftsanläggningar

Miljöprövningsdelegationerna (MPD)

är en självständig och opartisk beslutsordning inom länsstyrelserna som - under domstolsliknande former - prövar ärenden om tillstånd till så kallad miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken och omprövar gällande tillstånd och villkor enligt 24 kap miljöbalken. Beslutet från MPD kan överklagas till Mark- och miljödomstolen.

Exploatör

Exploatören är skyldig att göra alla utredningar som krävs i enlighet med gällande lagstiftning. Exempel på utredningar kan vara arkeologiska utredningar, miljökonsekvensbeskrivning, buller och naturvärdesinventeringar. Dessa utredningar ligger som underlag inför en tillståndsansökan.

Behöver man ha samråd med allmänheten?

Både plan- och bygglagen och miljöbalken innehåller tydliga regler om när och hur samråd ska genomföras med myndigheter, berörda, allmänheten med flera. Samrådet är en process som bland annat kan bestå av ett eller flera samrådsmöten, men även skriftväxling. För att veta mer om denna process kan du titta här:

https://www.energimyndigheten.se/fornybart/vindkraft/vindlov/aktorer-i-tillstandsprocessen/information-och-samrad/ Länk till annan webbplats.

Sidan senast uppdaterad: