Råd och anvisningar

Du behöver söka bygglov när du ska bygga nytt, bygga till eller ändra användningen av en byggnad. Dessutom krävs oftast bygglov för t.ex. fasadändringar, skyltar, murar, plank, altaner och inglasning av balkonger. Bygglovet gäller i fem år, men du måste påbörja byggnadsarbetet inom två år.

Bygglov inom detaljplanelagt område

Inom detaljplanelagt område finns bestämmelser om hur man får bygga. Om din ansökan avviker från detaljplan kan det ändå gå att få bygglov. En förutsättning är att avvikelsen är liten och följer planens syfte. Dessutom måste grannarna få möjlighet att lämna synpunkter, men de har ingen beslutanderätt.

Bygglov utanför detaljplanelagt område

Bor du på landsbygden utanför detaljplanelagt område får du ibland göra en tillbyggnad eller bygga nytt i omedelbar närhet av bostadshuset utan att söka bygglov. Kontakta byggnadsinspektören för att få veta vad som gäller i just ditt fall.

Områden med särskilda bestämmelser

I vissa områden som saknar detaljplan kan det finnas områdesbestämmelser som reglerar hur du får bygga. I Smedjebackens kommun finns områdesbestämmelser för Torrbo och Stimmerbo.

Sidan senast uppdaterad: