Vilket stöd kan du få?

Du som är äldre har rätt till stöd och hjälp utifrån ditt behov. Målet är att i första hand hjälpa dig till ett tryggt och självständigt liv i ditt egna boende.

Äldreomsorgen i Smedjebackens kommun omfattar särskilt boende, hemtjänst och dagverksamhet. Dessa insatser är behovsprövade och kräver biståndsbeslut från en biståndshandläggare. Följ länken för mer infomation om hur man gör en ansökan.

Kommunen erbjuder också sjukvård och rehabilitering till dig som bor på särskilt boende eller har hemtjänstinsatser. Du kan läsa mer om detta här.

Utöver detta erbjuder kommunen också anhörigstöd. Mer information om anhörigstöd och vår anhörigstödjare finns här.

Även vår hälsofrämjare arbetar med frågor som rör äldre. Mer om detta kan du läsa här. Öppnas i nytt fönster.

Vård och service för äldre regleras i Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen.

All personal inom omsorgsförvaltningen omfattas av sekretesslagstiftningen och har tystnadsplikt. Det innebär att man inte får berätta något om enskildas personliga förhållanden.

Sidan senast uppdaterad: