Bolag

Vissa kommunala verksamheter kan utövas via ett aktiebolag eller en stiftelse.

Smedjebackens kommuns helägda bolag är samlade i en koncern med Smedjebackens kommuns Förvaltnings AB som moderbolag.

Vem är ansvarig för de kommunägda bolagen?

Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret. Kommunfullmäktige fastställer det kommunala ändamålet med verksamheten. Den utser samtliga styrelseledamöter och tar ställning till frågor av principiell natur eller av större vikt. Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över den verksamhet som bedrivs i bolagsform.

Moderbolaget Smedjebackens kommuns Förvaltnings AB:s roll är att äga och förvalta aktier och andelar i kommunens helägda aktiebolag:

  • Smedjebacken Energi AB
  • Bärkehus AB
  • Barken Vatten & Återvinning AB

Vem beslutar i kommunens bolag?

Styrelsen i respektive bolag är ytterst ansvarig för dess verksamhet. Styrelsen, som består av politiskt nominerade personer, utses av kommunfullmäktige. Styrelsen fastställer årligen en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. Ansvarig för den löpande förvaltningen är en verkställande direktör, som utses av styrelsen.

Styrande för bolagens verksamhet är bland annat ägardirektiv och bolagsordning vilka fastställs vid ordinarie bolagsstämma, efter att ha tillstyrkts av kommunfullmäktige.

Sidan senast uppdaterad: