Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är det beslutsorgan under kommunfullmäktige som ansvarar för kommunens utveckling och ekonomiska situation i sin helhet. Kommunstyrelsen har tillsynen att nämnderna följer de mål och riktlinjer som fullmäktige har fastställt och att den löpande förvaltningen fungerar som den ska.

Kommunstyrelsen har ansvaret för bland annat personal- och organisationsfrågor, ekonomistyrning, näringslivsutveckling, och räddningstjänst.

Kommunstyrelsen har 13 ledamöter och 13 ersättare och dessa utses av fullmäktige.

Kommunstyrelsen har också ett arbetsutskott. Utskottet har 5 ledamöter och 5 ersättare.

Ordförande:
Fredrik Rönning (S), tel: 0240-660114,
e-post: fredrik.ronning@smedjebacken.se
Vice ordförande:
Matilda Kilström (S), tel: 0240-660024, e-post: matilda.kilstrom@smedjebacken.se

Ledamöter 2023-2026
Fredrik Rönning (S)
Matilda Kilström (S)
Ellen Hyttsten (S)
Oscar Wikman (S)
Julia Johansson (S)
Solweig Nyrede (S)
Muhammad Aftah (S)
Bengt Norrlén (S)
Mats Öhlin (V)
Lotta Gunnarsson (M)
Alexandra Collins (M)
Pia Johansson (SD)
Per-Erik Hellström (SD)

Ersättare
Kristina Sturesdotter (S)
John Andersson (S)
Åsa Engberg (S)
Vakant (S)
Michaela Snygg (S)
Andreas Boström (S)
Per-Olov Långström (S)
Micael Mathson (S)
Jan Tholerus (C)
Birgitta Eriksson-Granqvist (M)
Helena Giliusson (M)
Jerry Jäger (SD)
Calle Morgården (MP)

Arbetsutskottet har inom ramen för kommunstyrelsens reglemente ansvar för att bereda alla allmänna ärenden, är kommunens nämnd för krisledning och höjd beredskap samt har ansvar som facknämnd för avdelningarna inom kommunstyrelseförvaltningen. Dessa verksamheter har alla centrala uppdrag kopplade till service, styrning och kontroll för hela kommunkoncernen. I arbetsutskottets uppgifter ingår att årligen besluta om gemensamma budgetförutsättningar samt ansvara för budgetberedning vid två tillfällen under året.

Ordförande:
Fredrik Rönning (S), tel: 0240-660114,
e-post: fredrik.ronning@smedjebacken.se

Vice ordförande:
Matilda Kilström (S), tel: 0240-660024, e-post: matilda.kilstrom@smedjebacken.se

Ledamöter 2023-2026
Fredrik Rönning (S)
Matilda Kilström (S)
Mats Öhlin (V)
Jan Tholerus (C)
Lotta Gunnarsson (M)

Ersättare
Ellen Hyttsten (S)
Oscar Wikman (S)
Solweig Nyrede (S)
Muhammad Aftah (S)
Birgitta Eriksson-Granqvist (M)

Sidan senast uppdaterad: