Samhällsplanering

För att få samhället att fungera krävs en medveten planering av staden, tätorter och landsbygden. Det finns tre typer av kommunala planer: översiktsplanen, detaljplaner och områdesbestämmelser.