SBA - Systematiskt brandskyddsarbete

SBA står för systematiskt brandskyddsarbete vilket betyder att alla kontinuerligt ska arbeta och dokumentera sitt brandskyddsarbete för att förhindra bränder och andra olyckor.

Vad är SBA?

Genom att ge ut ett allmänt råd 2004:3 har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap förtydligat "Lagen om skydd mot olyckor" kallat LSO, och angett att nyttjanderättshavare och ägare av byggnader och andra anläggningar ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete.

- Det systematiska brandskyddsarbetet är ett sätt att metodiskt skapa ordning och reda på sina brandskyddsfrågor.

- Det systematiska brandskyddsarbetet ska enligt rådet omfatta dokumentation samt rutiner för egenkontroll och utbildning av personalen.

Ingen verksamhet är den andra lik. Ett systematiskt brandskyddsarbete skapar rutiner utifrån varje företag egna förutsättningar, och kan vara en del i det ordinarie kvalitetsarbetet. Du väljer själv tillvägagångssätt och kan göra detta själv eller ta hjälp av experter.

Du ska metodiskt gå igenom ditt behov av brandskydd, se till att det fungerar och att alla i organisationen har den kunskap och det material som är nödvändigt.

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) gäller alla organisationer, oberoende av storlek och verksamhet. Ledningen har det yttersta ansvaret, men säkerhetsansvarig, brandskyddsansvarig, skyddsombud och övrig personal är viktiga medarbetare i sammanhanget.

Dagens krav enligt lagen om skydd mot olyckor 2 kap 2 § anger i princip att ansvaret för förebyggande brandskydd faller direkt på ägaren eller nyttjanderättshavaren av en byggnad eller anläggning.

Sidan senast uppdaterad: