Pågående detaljplaner

Här visas alla pågående planarbeten fram till att planen är antagen och har vunnit laga kraft.

Granskning: Förslag till ändring av detaljplan för del av Hagge 1:263, Hagge skola

Hagge skola

Förslag till ändring av detaljplan har upprättats för del av Hagge 1:263, Hagge skola. Syftet med detaljplaneändringen är att möjliggöra permanent bygglov för skollokaler, som har varit placerade på prickmark med tillfälligt bygglov. Byggrätten i den gällande detaljplanen är i stort sett helt utnyttjad, samtidigt som barnantalet i skolan förväntas övka under de kommande åren. För att möjliggöra utbyggnaden av skolan föreslås en utökad byggrätt.

Planförslaget finns tillgängligt för synpunkter under tiden 2022-04-20--2022-05-18 på följande ställen:

  • Miljö- och byggkontoret, Malmgatan 14, Smedjebacken
  • Medborgarkontoret i Kommunhuset, Smedjebacken
  • Biblioteken i Smedjebacken, ordinarie öppettider
  • På kommunens hemsida: www.smedjebacken.se

Synpunkter på förslaget ska skriftligen lämnas till Smedjebackens kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 777 81 Smedjebacken eller till miljobygg@smedjebacken.se, senast 2022-05-18.

Plankarta Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 413.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Samrådsredogörelse Pdf, 395.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: