Pågående detaljplaner

Här visas alla pågående planarbeten fram till att planen är antagen och har vunnit laga kraft.

Samråd: Förslag till ändring av detaljplan för del av Hagge 1:263, Hagge skola

Hagge skola

Förslag till ändring av detaljplan har upprättats för Hagge skola i västra delen av Smedjebackens kommun. Syftet med ändringen av detaljplanen är att ändra egenskapsbestämmelse samt användningsbestämmelse, genom att ta bort prickad mark, höja byggnadshöjden samt möjliggöra diverse användning av området som i dagsläget är endast tillåtet för skolverksamhet. Planen upprättas i enlighet med Smedjebackens kommuns översiktsplan och handläggs därmed genom standardförfarande.

Planförslaget finns tillgängligt för synpunkter under tiden 2022-01-12--2022-02-21 på följande ställen:

  • Miljö- och byggkontoret, Malmgatan 14, Smedjebacken
  • Biblioteken i Smedjebacken, ordinarie öppettider
  • På kommunens hemsida: www.smedjebacken.se

Synpunkter på förslaget ska skriftligen lämnas till Smedjebackens kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 777 81 Smedjebacken eller till miljobygg@smedjebacken.se, senast 2022-02-21.

Plankarta Pdf, 486 kB.

Planbeskrivning Pdf, 637.6 kB.

Sidan senast uppdaterad: