Pågående detaljplaner

Här visas alla pågående planarbeten fram till att planen är antagen och har vunnit laga kraft.

Granskning av detaljplan för kvarteret Berguven, Berga gård

Berga gård

Ett förslag till detaljplan har upprättats för kvarteret Berguven i Smedjebackens tätort. Det primära syftet är att utöka användningen av Berguven 7 (Berga gård) och samtidigt skydda byggnaden från rivning och tillföra en preciserad skyddsbestämmelse. Planförslaget innebär möjlighet till komplettering av lägenheter, kontor eller andra småskaliga verksamheter. Planförslaget bedöms vara i linje med gällande översiktsplan och handläggs därmed genom standardförfarande.

Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att genomförandet av detaljplanen inte medför betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning behöver därför inte göras.

Planförslaget finns tillgängligt för synpunkter under tiden 1 december – 22 december 2020 på följande ställen:

  • Miljö- och byggkontorets entré, Malmgatan 14, Smedjebacken
  • Biblioteket i Smedjebacken
  • Medborgarkontoret, Kommunhuset i Smedjebacken
  • På kommunens hemsida: www.smedjebacken.se
  • På kommunens digitala anslagstavla: www.smedjebacken.se/anslagstavla

Synpunkter på förslaget ska skriftligen lämnas till Smedjebackens kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 777 81 Smedjebacken eller med e-post: miljobygg@smedjebacken.se senast 2020-12-21.

PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
Undersökning om miljöpåverkanPDF
SamrådsredogörelsePDF

Samråd för detaljplan för del av Smedjebacken 3:1, Vattenparken

Vattenparken

Syftet med detaljplanen är att anlägga en spillvattenvåtmark och till det använda renat avloppsvatten som idag går ut till recipient från reningsverket. Detaljplanen syftar till att klarlägga våtmarkens utsträckning och utformning samt att säkerställa användningen. Förslaget bygger på en kombination av spillvattenrening, fågelvåtmark samt rekreation och lärande.

Kommunen avser att sälja de delar av Smedjebacken 2:1 som berörs av planområdet till Barken Vatten & Återvinning AB.

Planförslaget är förenligt med översiktsplanen och föreslås upprättas med standardförfarande.

Samrådstiden gick ut 2020-07-31

PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
Undersökning om miljöpåverkanPDF

Sidan senast uppdaterad: