Pågående detaljplaner

Här visas alla pågående planarbeten fram till att planen är antagen och har vunnit laga kraft.

Granskning av detaljplan för Norra Brustorpet, del av Söderbärke Kyrkby 8:76 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för etablering av ca 16 nya en – och tvåbostadshus i centrala Söderbärke samt för att förskoleverksamheten ska kunna få permanenta bygglov. Området är detaljplanelagt sedan tidigare för bostadsändamål och förskola, sedan detaljplanen vunnit laga kraft har området utvecklats och det har funnit behov av ytterligare lokaler för förskolan. Vilket har inneburit att Solhyttans förskola uppförts med tillfälliga bygglov på kvartersmark för bostäder.

Planförslaget säkerställer förskolans fortsatta verksamhet samt att det även fortsättningsvis ska vara möjligt för bostadsändamål. Detaljplanen möjliggör att i framtiden även använda marken som är avsatt för förskolan för annat ändamål om behov uppstår och då möjliggöra för bostäder, centrum och vårdverksamhet. Planförslaget bedöms vara förenligt med kommunens gällande översiktsplan och handläggs därmed genom standardförfarande.

Syftet med granskningen är att ge möjlighet till insyn och påverkan, samt att samla in synpunkter som bidrar till ett så bra beslutsunderlag som möjligt. Under granskningen får myndigheter, sakägare och andra som berörs av det som planeras möjlighet att ta del av planhandlingarna. Den som inte lämnat skriftliga synpunkter under samrådet och granskningen kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta planen.

Samtliga handlingar som hör till detaljplanen finns tillgängligt för synpunkter under tiden 9 januari– 3 februari 2023 på följande ställen:

  • Miljö- och byggkontoret, Malmgatan 14, Smedjebacken
  • Biblioteket i Smedjebacken och Söderbärke
  • Medborgarkontoret, Kommunhuset i Smedjebacken
  • På kommunens digitala anslagstavla: www.smedjebacken.se

Vill du ha handlingarna skickad till dig kan du kontakta Miljö – och byggkontoret på telefonnummer 0240-66 00 00 eller via e-post: miljobygg@smedjebacken.se

Synpunkter på förslaget ska skriftligen lämnas till Smedjebackens kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 777 81 Smedjebacken eller med e-post: miljobygg@smedjebacken.se senast 2023-02-03

Plankarta Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Riskbedömning Västerby 22:18 Pdf, 141.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Riskbedömning Brustorpet 1:5 Pdf, 29.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Samrådsredogörelse Pdf, 689.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: