Pågående detaljplaner

Här visas alla pågående planarbeten fram till att planen är antagen och har vunnit laga kraft.

Samråd om ny detaljplan för Smedjebacken 2:23, Svanströms såg

Översiktskarta Smedjebacken 2:23

Planområdets läge är markerat med röd punkt

Planområdet är beläget på Gunnars industriområde, i korsningen Gunnarsvägen – Thenors väg. Det primära syftet är att ge befintliga byggnader stöd i detaljplanen. Planförslaget innebär att ändra användning från allmän platsmark till kvartersmark. Ett genomförande av planen har ingen påverkan för omgivningen och angränsande fastigheter, utan är endast en reglering efter rådande förhållanden. Planförslaget är förenligt med översiktsplanen och ett genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900 (SFS 2014:900)

Planförslaget finns tillgängligt för synpunkter under tiden 21 juni – 23 augusti 2021 på följande ställen:

  • I miljö- och byggkontorets entréhall, Malmgatan 14, Smedjebacken
  • Biblioteket i Smedjebacken
  • Medborgarkontoret i Kommunhuset, Smedjebacken
  • På kommunens hemsida: www.smedjebacken.se
  • På kommunens digitala anslagstavla: www.smedjebacken.se

Synpunkter på förslaget ska skriftligen lämnas till Smedjebackens kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 777 81 Smedjebacken eller med e-post: miljobygg@smedjebacken.se senast 2021-08-23.

Plankarta Pdf, 745.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Undersökning om betydande miljöpåverkan Pdf, 413.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: