Pågående detaljplaner

Här visas alla pågående planarbeten fram till att planen är antagen och har vunnit laga kraft.

Granskning av ny detaljplan för Smedjebacken 2:23, Svanströms såg

Översiktskarta Smedjebacken 2:23

Planområdets läge är markerat med röd punkt

Planområdet är beläget på Gunnars industriområde, i korsningen Gunnarsvägen – Thenors väg. Det primära syftet är att ge befintliga byggnader stöd i detaljplanen. Planförslaget innebär att ändra användning från allmän platsmark till kvartersmark. Ett genomförande av planen har ingen påverkan för omgivningen och angränsande fastigheter, utan är endast en reglering efter rådande förhållanden. Planförslaget är förenligt med översiktsplanen och ett genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900 (SFS 2014:900)

Planförslaget finns tillgängligt för synpunkter under tiden 13 september – 4 oktober 2021 på följande ställen:

  • I miljö- och byggkontorets entréhall, Malmgatan 14, Smedjebacken
  • Biblioteket i Smedjebacken
  • Medborgarkontoret i Kommunhuset, Smedjebacken
  • På kommunens hemsida: www.smedjebacken.se
  • På kommunens digitala anslagstavla: www.smedjebacken.se

Synpunkter på förslaget ska skriftligen lämnas till Smedjebackens kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 777 81 Smedjebacken eller med e-post: miljobygg@smedjebacken.se senast 2021-10-04.

Den som inte senast under granskningstiden inkommer med synpunkter kan senare förlora rätten att överklaga kommunens beslut att anta planen.

Plankarta Pdf, 750.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Samrådsredogörelse Pdf, 364.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: