Överklaga beslut inom omsorgen

Individuella biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen, såsom hemtjänst, särskilt boende och avgifter med flera, kan överklagas genom förvaltningsbesvär till Förvaltningsrätten i Falun.

Om du får avslag på en ansökan om bistånd, eller om du på annat sätt är missnöjd med beslutet, kan du vanligtvis överklaga beslutet. Du kan inte överklaga gynnande beslut.

Din handläggare är skyldig att informera dig om dina möjligheter att överklaga och hur du ska gå till väga.

Överklagandet ska ske skriftligt och måste inkomma till omsorgsnämnden eller högre instans inom tre veckor från den dag då du fick ta del av beslutet. Du ska ange i överklagan vilket beslut du överklagar och ange vad du vill ha ändring på i beslutet.

Du skickar överklagan till Omsorgsnämnden, 777 81 Smedjebacken. Omsorgsnämnden skickar överklagan vidare till Förvaltningsrätten.

Kontakt

Omsorgsförvaltningen

Johan Ahlbäcks plats 7, 777 81 Smedjebacken

0240-66 03 48

Sidan senast uppdaterad: