Stöd, bidrag och stipendier

Det finns olika former av stöd till kultur att söka hos kulturnämnden, projektstöd, evenemangsstöd och verksamhetsstöd/föreningsbidrag samt bidrag för studieförbund.

Samtliga blanketter laddas hem från vår E-tjänst och blankettportal via länken ovan.

Projektstöd

Projektstöd kan gå till projekt inom olika konstområden eller offentliga kulturevenemang som arrangeras en gång eller första gången.

Evenemangsstöd

Evenemangsstöd kan hjälpa arrangörer av offentliga kulturevenemang som återkommer under flera år i Smedjebackens kommun.

Beslut om projekt- och evenemangsstöd, vilka gemensamt uppgår till 50 000 kronor, fattas av kulturnämnden i samband med nämndens möten.

Verksamhetsstöd/föreningsbidrag

är ett stöd till kulturverksamhet i Smedjebackens kommun som är stabil och sträcker sig över hela året. Stödet grundas, förutom på övergripande bedömningsgrunder, på bedömning av verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning för senast avslutade verksamhetsår samt på bedömning av kommande års verksamhetsplan. Mottagare av verksamhetsstöd kan inte, annat än i undantagsfall, beviljas stöd ur kulturnämndens övriga stödformer. Verksamhetsstödet/föreningsbidraget uppgår till totalt 150 000 kronor varav 20 000 kronor avsätts till startbidrag som nybildade kulturföreningar kan söka.

Ansökan om verksamhetsstöd ska vara kansliavdelningen tillhanda senast 30 april och gälla innevarande års verksamhet.

Kulturnämnden beslutar om fördelningen av verksamhetsstödet på nämndens möte i september.

OBS! Samma ansökningsblankett som gäller föreningsbidrag till fritidsföreningar; se under fliken Fritid.

Ansökan ska innehålla följande handlingar:

 1. Verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret.
 2. Ekonomisk redogörelse samt resultat och balansräkning för senaste verksamhetsåret.
 3. Senaste årsmötesprotokoll.
 4. Revisionsberättelse.
 5. Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.

Beslut om startbidrag tas löpande på kulturnämndens möten under året.

Bidrag till studieförbunden och dess verksamhet i Smedjebacken

Kommunens stöd till studieförbunden (300 tkr) syftar till att ge dessa en möjlighet att, utifrån respektive studieförbunds idémässiga förankring, i demokratiska former bedriva och främja folkbildning och kulturverksamhet av god kvalitet i kommunen.

Att genom sin verksamhet stärka människors möjligheter att i samverkan påverka och förändra sina egna livsvillkor och samhällets utveckling i enlighet med sina ideal och värderingar, att stimulera folkligt förankrat bildnings- och kulturarbete samt att ge förutsättningar för mångfald i kunskapsutveckling och kulturarbete.

Kommunalt bidrag kan utgå till inom kommunen verksamma studieförbundsavdelningar som uppfyller följande villkor:

 • Studieförbundens centrala organisation ska vara godkänd för erhållande av statsbidrag av Folkbildningsrådet.
 • Studieförbundsavdelningen ska ha en självständig ekonomisk förvaltning och ansvarig styrelse.
 • Studieförbundsavdelningen ska kunna presentera de handlingar kommunen kräver.

Fördelning av bidrag

Bidrag utgår i två former:

Grundbidrag

Grundbidraget utför 70 % av det belopp som kulturnämnden ställer till förfogande för bidrag till studieförbunden. Bidraget fördelas utifrån respektive studieförbunds procentuella andel av föregående års totala bidragssumma.

Volymbidrag

Volymberäkningen ansluter till Folkbildningsrådets modell med deltagartimmar och utgör 30 % av den totala ramen. Fördelningen av det volymrelaterade bidraget beräknas på det senast redovisade verksamhetsåret. Studiecirklar samt kulturprogram och övrig folkbildningsverksamhet omräknat i deltagartimma i enlighet med Folkbildningsrådets modell ingår i underlaget för volymberäkningen.

Redovisning av verksamheten ska ske varje år i skriftlig form innehållande verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport och revisionsberättelse.

Vidare ska följande ingå:

 • Målbeskrivning (korta och långsiktiga mål) samt verksamhetsplan
 • Antal studiecirklar, deltagartimmar och studietimmar, fördelning eller ämna samt kulturarrangemang
 • Utvärdering av verksamheten med utgångspunkt från uppsatta mål, om verksamheten förändrats, har nya målgrupper nåtts osv.

Ovanstående skriftliga redovisning ska vara kulturnämnden tillhanda senast den 30 april efter avslutat verksamhetsår.

Kommunen förutsätter att studieförbund som verkar över flera kommuner fördelar alla gemensamma kostnader på ett rättvist sätt mellan kommunerna.

Bidragsmottagande organisation har skyldighet att ställa sina räkenskaper och redovisningshandlingar till förfogande för granskning på det sätt kulturnämnden bestämmer.

Kulturnämnden äger rätt till tolkningsföreträde.

Kontakt

Anne Seppänen

Avdelnings- och kulturchef/samordnare för finskt förvaltningsområde

0240-66 02 83

Sidan senast uppdaterad: