Medicinskt ansvarig rehab - MAR

MAR är en arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast som fullgör uppgiften som medicinskt ansvarig inom ett verksamhetsområde som i huvudsak omfattar rehabilitering. MAR utövar tillsyn och utvecklar rutiner gällande rehabilitering för upprättahålla en god patientsäkerhet.

MAR ansvarar för att patienterna får en säker och ändamålsenlig rehabilitering av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde.
MAR har också ett medicinskt ansvar att anmäla till nämnden om en patient utsatts för allvarlig skada i samband med vård och behandling eller utsatts för risk för detta. MAR:s uppdrag styrs ytterst av samma reglering som styr MAS-uppdraget och likt MAS så arbetar MAR alltid ur ett patientsäkert perspektiv

Kontakt

Medicinskt ansvarig sjuksköterska / Medicinskt ansvarig för rehabilitering

0240-66 00 12

Sidan senast uppdaterad: