Kommun och politik

Publicerad den

Medborgarna trivs och ger kommunen toppbetyg

Under hösten har 1000 personer i kommunen fått möjligheten att svara på SCB:s medborgarundersökning om att leva och bo i kommunen. 35 % tog chansen att svara och på så sätt bidra att kommunens verksamheter kan utvecklas. Kommunen medborgare trivs, känner sig trygga och kan rekommendera andra att flytta hit. Höga betyg ges till verksamheterna skola, förskola, äldreomsorg, idrott, friluftsliv samt kultur och bibliotek.

Tummen upp Foto: Mostphotos

Totalt är det fler kvinnor som svarat på undersökningen och ser man på åldersfördelningen är det fler personer i ålder 50 år och uppåt som svarat.

Frågeställningarna har rört områden om bland annat skola, omsorg, boende, utbildningsmöjligheter och arbete, kommunikationer, fritid, integration, samhällsservice och förtroende.

  • 96,5 procent tycker att kommunen är en ganska eller mycket bra kommun att bo och leva på.
  • 92,6 procent tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket eller ganska bra sätt.
  • 73,9 procent kan rekommendera andra att flytta till kommunen.
  • 34,2 procent upplever att man har mycket eller stora möjligheter till insyn och inflytande över kommunens verksamheter.

Nytt i medborgarundersökningen

Nytt för i år är att undersökningen presenteras i procent och att man slagit ihop kategorierna ganska och mycket bra till höga betyg och ganska dåligt och mycket dåligt till låga betyg. I tidigare undersökningar har man utgått ifrån värdet NKI – Nöjd Kund Index. Detta gör att det är svårt att jämföra tidigare årsresultat.

Personerna som svarat har varit från 18 år och uppåt. Här har man tagit bort åldersspannet (18-84 år) som tidigare fanns.

Skola, förskola och omsorg

Inom dessa tre områden ges höga betyg. Skolan, förskolan vuxenutbildningen fungerar mycket bra, liksom äldreomsorgen samt verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Socialtjänsten får något lägre betyg men över 57 procent och är högre än rikets. Vilket också gäller de övriga områdena i den här kategorien.

Det här kan vi också se i andra undersökningar kommunen deltagit i, skolans verksamhet och äldreomsorgen har klättrat i rankingar och tillhör idag de bästa i landet.

Boende och boendemiljö

Under många år har kommunen arbetat aktivt för att skapa bra och attraktiva boende för alla samt jobbar aktivt med boendemiljöerna. Vad säger då undersökningen? Medborgarna har fått sätta betyg på hur viktigt det är med olika kriterier sås som att det är lugnt och tyst, närhet till skola, förskola, sjukvård, parkering m.m. och ger kommunen toppbetyg.

Arbete och utbildningsmöjligheter

Att arbeta eller studera på rimligt avstånd till dessa hur är uppfattningen bland kommunens medborgare? Överlag är ges det högt betyg att kunna bo kvar och jobba i närheten eller studera på hemma plan ses som möjlighet.

Samhällsservice

Samhällsservice i en kommun är viktigt och uppfattningen och hur det fungerar bland medborgarna är att tillgång till exempelvis skola, bibliotek, äldreomsorg är mycket god utanför Smedjebacken som centralort. Hälso- och sjukvård, livsmedelsaffär och möjlighet att hämta paket inom rimligt avstånd får över 85 procent i betyg. Täcker internetuppkoppling för att surfa på nätet och sköta det behovet som hushållet? Här säger 87 procent absolut det gör det.

Förtroende – högsta betyg i Sverige

Över 76 procent anser att kommunens politiker arbetar för kommunens bästa och är ansvarstagande. Förtroendet för kommunens politiker är 72 procent och riksdagspolitikerna ges lägre betyg (32,8 procent). På frågor som rör korruption ser 75,8 procent att det är fritt från korruption i kommunens verksamheter.

På frågor om lyhördhet, transparens samt genomtänkta och genomarbetade beslut säger sig 51-55 procent att det är det. Kommunens medborgares betyg är det högsta i Sverige.

När det gäller kommunens anställda är det 71 procent som tycker att anställda arbetar för kommunens bästa.

Idrott, motion och friluftsliv

2022 år tilldelades kommunen årets friluftskommun i länet. Vi kan även se i underökningen att det är toppbetyg av medborgarna. Friluftsområden får toppresultat och möjlighet att träna utomhus är goda. Det finns belysta motionsspår och man nyttjar också träningsanläggningarna som finns.

Underhåll av offentliga miljön

Hur ser man på kommunens skötsel av gator, vägar, badplatser, parker med mera? Fungerar det. Överlag ja, underhållet på vägarna får lägre betyg och det är något verksamheten jobbar med efter år av eftersatt underhåll. Snöröjningen får både lägre och högre betyg, lägre för gator och vägar men högre för gång- och cykelvägar.

Övriga skötsel av anläggningar så som badplatser, idrottsanläggningar, allmänna platser och byggnader får högt betyg.

Trygghet

Kommunens medborgare känner si trygga att vistas ute kvälls och nattetid. Man är inte orolig för våldsbrott eller inbrott. Liksom skadegörelse. Att surfa på nätet utan att bli trakasserade eller hotade känner man inte oro för. Räddningstjänstens verksamhet får ett mycket högt betyg på hela 98,5 procent.

Det som sticker ut är att 79,5 procent ger polisens närvaro i kommunen ganska eller mycket lågt betyg och detta sticker ut i jämförelse med både länet och i Sverige.

Bibliotek, kultur och mötesplatser

Bibliotekets utbud i form av böcker, tidskrifter och digitalt utbud är stort och får också ett högt betyg nästan full pott. Gäller även evenemang och aktiviteter sin biblioteket erbjuder.

Mötesplatser för unga behöver bli fler. Äldre har bättre tillgång till platser där man kan mötas och umgås på.

Kulturlivet i kommunen främjar det lokala kulturlivet och får också bra betyg av utbud när det gäller teater, konserter, utställningar med mera.

Resor och kommunikationer

Ett område som visar att vi är beroende av bil för att transportera oss till arbete och fritidsaktiviteter, hela 98,2 procent säger att det är enkelt att transportera sig med bilen. Att ta kollektivtrafiken ges låga betyg. Utbudet för gång- och cykelbanor ses som gott och så även trafiksäkerheten kring dessa.

Att skaffa elbil och möjligheten till laddning i kommunen är utbudet bra. Att det finns bilpool är obefintligt och får därmed lågt betyg.

Klimat och miljö

Avfallshanteringen får höga betyg av kommunens medborgare liksom dricksvattenförsörjningen med över 95 procent i båda kategorierna. Utbud och tillgång till återvinningscentraler och återvinningsstationer är bra och får högt betyg. Däremot krävs det oftast bil för att tas sig till återvinningscentralerna eller återvinningsstationerna och betyget här är lägre än rikets.

Arbetet med att minska miljö och klimatpåverkan i kommunens verksamheter ges också ett högt betyg. Informationen som ges ut från kommunen om vad man kan göra som medborgare för att minska påverkan på miljö- och klimat är ganska eller mycket bra.

Jämlikhet och Integration

93,4 procent säger att man kan vara den man är och leva det liv som man vill i kommunen, utifrån ålder, kön eller könstillhörighet, religion, etnicitet eller funktionsnedsättning.


Sidan senast uppdaterad: