LIS – Landsbygdsutveckling i strandnära lägen

Ett LIS-område är en plats som anses lämplig att bebygga med bostäder eller anläggningar som gynnar utveckling av landsbygden. I Smedjebackens kommun finns det 62 sådana områden, vilka har pekats ut som lämpliga i översiktsplanen. Ett kriterium för att ett område ska få anses som LIS-område är att det redan ska finnas något på plats – ett befintligt sammanhang – att utveckla. Exempel på sådana sammanhang är befintlig bebyggelse och/eller verksamheter. Det handlar också om andra typer av sammanhang, såsom att området kan vara långsiktigt strategiskt intressanta att utveckla därför att det ligger utefter ett stråk som har kollektivtrafik, skolskjutsar eller har anslutningsmöjligheter till kommunalt vatten och avlopp.

LIS och strandskydd

Strandnära läge betyder i detta sammanhang områden inom 100 meter från sjö eller vattendrag. Även mindre vattendrag som bäckar eller diken har strandskydd. Strandskyddets syfte är att trygga allmänhetens tillgång till stränderna och skydda livsvillkoren för djur- och växter. I en detaljplan får kommunen bestämma att strandskyddet upphävs för ett område om det finns särskilda skäl, samt om behovet av att använda området är viktigare för samhället än strandskyddsintresset. Inom LIS-områden kan det vara lättare att få strandskyddsdispens.

Områdenas tillkomst och syfte

LIS-områdena har tagits fram av miljö och byggkontoret i samarbete med markägare och boende i byarna runt om i kommunen. De boende har fått föreslå områden som kan vara intressanta som landbygdsutvecklingsområden, men har även varit delaktiga i att utpeka områden som är olämpliga för byggnationer och liknande. Syftet med LIS är att ge långsiktiga positiva sysselsättningseffekter, samt att förstärka och bevara underlaget för service på landsbygden. Med långsiktiga sysselsättningseffekter menas möjligheten att starta eller utöka en verksamhet som ger flera arbetstillfällen under längre tid.