Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Bidrag till studieförbunden och deras verksamhet i Smedjebacken

Normer för kommunalt bidrag till studieförbundens lokala verksamhet i Smedjebackens kommun

Kommunens stöd till studieförbunden (300 tkr) syftar till att ge dessa en möjlighet att, utifrån respektive studieförbunds idémässiga förankring, i demokratiska former bedriva och främja folkbildning och kulturverksamhet av god kvalitet i kommunen.

Att genom sin verksamhet stärka människors möjligheter att i samverkan påverka och förändra sina egna livsvillkor och samhällets utveckling i enlighet med sina ideal och värderingar, att stimulera folkligt förankrat bildnings- och kulturarbete samt att ge förutsättningar för mångfald i kunskapsutveckling och kulturarbete.

Kommunalt bidrag kan utgå till inom kommunen verksamma studieförbundsavdelningar som uppfyller följande villkor:

- Studieförbundens centrala organisation ska vara godkänd för erhållande av statsbidrag av Folkbildningsrådet.

- Studieförbundsavdelningen ska ha en självständig ekonomisk förvaltning och ansvarig styrelse.

- Studieförbundsavdelningen ska kunna presentera de handlingar kommunen kräver.

Fördelning av bidrag

Bidrag utgår i två former:

Grundbidrag

Grundbidraget utför 70 % av det belopp som kulturnämnden ställer till förfogande för bidrag till studieförbunden. Bidraget fördelas utifrån respektive studieförbunds procentuella andel av föregående års totala bidragssumma.

Volymbidrag

Volymberäkningen ansluter till Folkbildningsrådets modell med deltagartimmar och utgör 30 % av den totala ramen. Fördelningen av det volymrelaterade bidraget beräknas på det senast redovisade verksamhetsåret. Studiecirklar samt kulturprogram och övrig folkbildningsverksamhet omräknat i deltagartimma i enlighet med Folkbildningsrådets modell ingår i underlaget för volymberäkningen.

Redovisning av verksamheten ska ske varje år i skriftlig form innehållande verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport och revisionsberättelse.

Vidare ska följande ingå:

- målbeskrivning (korta och långsiktiga mål) samt verksamhetsplan

- Antal studiecirklar, deltagartimmar och studietimmar, fördelning eller ämna samt kulturarrangemang

- Utvärdering av verksamheten med utgångspunkt från uppsatta mål, om verksamheten förändrats, har nya målgrupper nåtts osv.

Ovanstående skriftliga redovisning ska vara kulturnämnden tillhanda senast den 30 april efter avslutat verksamhetsår.

Kommunen förutsätter att studieförbund som verkar över flera kommuner fördelar alla gemensamma kostnader på ett rättvist sätt mellan kommunerna.

Bidragsmottagande organisation har skyldighet att ställa sina räkenskaper och redovisningshandlingar till förfogande för granskning på det sätt kulturnämnden bestämmer.

Kulturnämnden äger rätt till tolkningsföreträde.

Sidan senast uppdaterad: 2019-02-27
Webbredaktör: David Wallman

Kontakt

Kultur och Bibliotek
Anne Seppänen
Kulturchef

Tfn:0240-66 02 83
kultur@smedjebacken.se