Konstnärlig gestaltning

Konstnärligt gestaltningsuppdrag på Herosområdet, Smedjebackens kommun

Beskrivning
Smedjebackens kommun bjuder in yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för ett konstnärligt gestaltningsuppdrag på Herosområdet i Smedjebacken. I uppdraget ingår att skapa ett eller flera unika konstverk som ska vara del av lekmiljön, samt en övergripande gestaltning av själva lekparken i samarbete med kommunens landskapsarkitekt. Lekparken är för åldersgruppen 3–12 år där möjligheter för lek och rörelse kombineras med ett tydligt format konstnärligt uttryck.

Med intresseanmälan bifogas bilder på 2–3 tidigare genomförda gestaltningsuppdrag eller jämförbara projekt samt CV.

2 skissuppdrag á 50 000 SEK exkl. moms. Budgetram för genomförandet av det konstnärliga uppdraget är 500 000 SEK exkl. moms.

Till projektet finns ytterligare 400 000 kr i budget som är till för kostnader knutna till platsen, så som belysning, markarbeten, växtlighet, fallskydd, etc. Denna budget hanteras av kommunen, men fördelas i samråd med konstnären. Storleken på ytan är ungefär 25x25m.

Herosområdet ligger naturskönt vid sjön Norra Barken. Nyckelord för området är idrott, fritid och friluftsliv. Här finns utegym, konstfrusen bandyplan, boule, promenadslingor och friidrott.
Barken Arena är en fotbollshall med konstgräsplan och nyttjas till fotboll, mässor, bågskytte med flera aktiviteter. Smedjehallen är en idrottshall som nyttjas till tennis, badminton, handboll, friidrott med flera aktiviteter. Det finns även en ishall (Ovakohallen). På området ligger även Prästabadet för allmänheten, en hundbadplats på udden och i nära anslutning beachvolleyboll. Här finns även en skateramp som är öppen för allmänheten. En mix av unga och äldre är en viktig faktor på området för att skapa trygghet.

Smedjebackens kommun har ett pågående arbete med att utveckla Herosområdet under namnet Herosvisionen. På bilagan Herosvisionen karta Pdf, 820 kB., finns platsen för lekparken utpekad som punkt nr 9. Se även bifogat ortofoto och fotografier. Adressen för platsen är Prästavägen 15.

Tidplan
2024-05-20 Utlysning av konstnärligt gestaltningsuppdrag
2024-06-10 Sista dag för intresseanmälan
2024-07-05 Konstnärer tilldelas skissuppdrag
2024-09-16 Inlämning av skissförslag
2024-10-17 Formellt beslut tas av Kultur- och samhällsbyggnadsnämnden
2025-05-16 Konstnärliga gestaltningsuppdraget färdigställt

Behörighet (kvalificeringskrav)
Vara yrkesverksam konstnär. Ha genomgått konstnärlig högskoleutbildning eller ha motsvarande erfarenhet. Vara godkänd för F-skatt samt ha betalat föreskrivna skatter och sociala avgifter.

Bedömningsprocessen
1. Urval vid tillsättandet av skissuppdrag:
Av de inkomna intresseanmälningarna utses 2 konstnärer som tilldelas skissuppdrag. En arbetsgrupp bestående av representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen (fritid, kultur & bibliotek och tekniska) samt utsedd konstnärsrepresentant väljer ut de två konstnärer som tilldelas skissuppdraget utifrån uppsatta kriterier.

2. Urval vid tillsättandet av gestaltningsuppdraget: Utifrån de skissförslag som har inkommit väljs ett av förslagen ut för genomförande. Efter en första bedömning av skisserna för att se om de är förenliga med uppdraget samlas ovannämnda arbetsgrupp tillsammans med föreningsverksamma barn och ungdomar för att välja ut en konstnär som tilldelas gestaltningsuppdraget. Det formella beslutet fattas av Kultur- och samhällsbyggnadsnämnden.

Kontaktpersoner
Anne Seppänen, kulturchef, 0240–660 283, anne.seppanen@smedjebacken.se
Erik Blomquist, park- och skogschef, 0240–660 503, erik.blomquist@smedjebacken.se

Intresseanmälan skickas via e-post till: samhallsbyggnad@smedjebacken.se

Sidan senast uppdaterad: