Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Skriftlig redogörelse

Skriftlig redogörelse
Skriftlig redogörelse av brandskyddet krävs av vissa fastighetsägare,
redogörelsen ska lämnas till kommunen.  Verksamhetsutövaren ska
bistå fastighetsägaren med de uppgifter som behövs.

Enlig 2 kap. 3 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor skall ägare
av byggnader eller andra anläggningar, där risken för brand eller
konsekvenserna av brand medför särskilda krav på en kontroll av brandskyddet,
lämna en skriftlig redogörelse för brandskyddet. En nyttjanderättshavare
skall ge ägaren de uppgifter som behövs för att denne skall kunna fullgöra
sin skyldighet.

Är det fråga om sådana anläggningar som avses i 2 kap. 4 § "skyldighet vid
farlig verksamhet" skall i stället den som utövar verksamheten på
anläggningen se till att en redogörelse enligt första stycket upprättas.
Ägaren av anläggningen skall ge den som utövar verksamheten de uppgifter
som behövs för att denne skall kunna fullgöra sin skyldighet.

Den skriftliga redogörelse som skall lämnas in till kommunen är inte
samma sak som den dokumentation av brandskyddet som kan behöva upprättas
inom ramen för en verksamhets systematiska brandskyddsarbete. Den skriftliga
redogörelsen kan betraktas som en sammanfattande beskrivning av det
systematiska brandskyddsarbetet.

För en byggnad eller anläggning med flera olika verksamhetsutövare bör
redogörelsen upprättas med en första gemensam del för byggnaden (Del 1)
och sedan en del var för de olika ingående verksamheterna (Del 2) enligt
bilagan i Räddningsverkets allmänna råd 2004:4 om skriftlig redogörelse.

I det fall en verksamhet utövas av annan än ägaren till byggnaden eller
anläggningen, bör upprättandet av den skriftliga redogörelsen ske i
samverkan mellan ägare och verksamhetsutövare.

Den skriftliga redogörelsen ska skickas till kommunen senast
den 1 januari 2005. Därefter ska den skickas in regelbundet med en
intervall som kommunen senare kommer att bestämma.

Blankett till skriftlig redogörelselänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan senast uppdaterad: 2019-01-29
Webbredaktör: Cecilia Otterberg

Kontakt

Räddningstjänsten

Tfn: 0240-66 03 94
Fax: 0240-710 06
rtj@smedjebacken.se

Mer information

Lagen "Skydd mot olyckor" länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
(SFS 2003:778)

Förordningen
"Skydd mot olyckor"länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
(SFS 2003:789)