Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Hur räknas din avgift ut

Hur räknas din avgift ut

När du har beviljats hemtjänstinsats kommer du att få en blankett att fylla i om dina inkomster och boendekostnad. För att vi ska kunna räkna ut din hemtjänstavgift behöver vi räkna ut ditt avgiftsutrymme. Vi kommer att göra en inkomstberäkning.

Inkomstberäkning
Inkomsten beräknas på samma sätt som vid ansökan av bostadstillägg till pensionärer från Pensionsmyndigheten. Nettoinkomsten får man fram genom att lägga ihop alla inkomster och dra ifrån skatten.

Vi räknar med alla skattepliktiga inkomster. Om du har utländska inkomster, som pensioner, livräntor och arbetsinkomster, räknas de också med även om de inte är skattepliktiga i Sverige.

Som inkomst räknar vi till exempel:
ålderspension, premiepension, efterlevandepension                                    
tjänstepension och avtalspension                                  
privat pension                                                              
livränta                                                                         
arbetsinkomst
bostadstillägg, bostadsbidrag                                                             
inkomst av näringsverksamhet
inkomst av kapital
förmögenhetstillägg

Förbehållsbelopp
Med förbehållsbelopp menas det belopp som du har rätt att ha kvar av egna medel innan kommunen får ta ut avgift för hemtjänst.

Ett lägsta förbehållsbeloppet (minimibelopp) är lagstadgat och knutet till prisbasbeloppet. Beloppet är 5 339 kr för ensamstående och 4 512 kr per person för makar och sambor. Om du bor i särskilt boende med helinackordering (Solgården, Allégården, Munkbogården och Hedgården) minskas förbehållsbeloppet med 626 kr per månad, då el, förbrukningsartiklar mm ingår i hyran. Förbehållsbeloppet skall garantera att kommunen inte tar ut avgift för hemtjänst (service och omvårdnad) om du inte har tillräckliga inkomster. Reglerna innebär att många med mycket låga inkomster blir befriade från att betala hemtjänstavgift. Har man högre inkomster blir avgiften högst 
2 125 kr i månaden.

Minimibeloppet skall täcka kostnader för: mat, kläder och skor, fritid, hygien, förbrukningsvaror, dagstidning, telefon, tv-avgift, möbler och husgeråd, hemförsäkring, hushållsel, resor, tandvård, öppen hälso- och sjukvård och läkemedel. Till detta minimibelopp kan ett individuellt tillägg läggas till om du har fördyrade levnadsomkostnader. Dessa kostnader ska vara varaktiga och minst 200 kr per månad.

Avgiftsutrymme
Din nettoinkomst jämförs med förbehållsbeloppet. Avgiftsutrymme är det belopp som Du har kvar när förbehållsbeloppet dragits från inkomsten. Om inkomsterna är lägre än förbehållsbeloppet finns inget avgiftsutrymme. Ingen avgift för hemtjänst tas ut.

+ Alla sammanlagda bruttoinkomster
- Skatt
+ Bostadsbidrag/bostadstillägg
= Summa nettoinkomster
- Bostadskostnad
- Förbehållsbelopp
=AVGIFTSUTRYMME

Övriga kostnader när du får din faktura
När du får fakturan för hemtjänstavgift kan den omfatta även andra kostnader. Exempelvis om du bor på Solgården, Allégården och Hedgården är din hyra och kostnader för maten med på denna faktura. Kostnader för mat och boende omfattas inte av reglerna för hemtjänstavgift.

Hur betalas avgifterna?
Avgiften för hemtjänsten betalas per månad. Faktura skickas månadsvis i efterskott. Det finns möjlighet att betala räkningen via autogiro.

Överklaga beslut om hemtjänstavgift
Du kan överklaga beslutet om avgift för hemtjänst  till Förvaltningsrätten i Falun. Överklagan ska sändas till Omsorgsnämnden, 777 81 Smedjebacken som skickar överklagan vidare till Förvaltningsrätten. Överklagan ska ha kommit till omsorgsnämnden inom tre veckor från det att du fick beslutet.

Sidan senast uppdaterad: 2020-09-11
Webbredaktör: Teresa Ramqvist

Kontakt

Omsorgsförvaltningen

Magnus Sundström
Avgiftshandläggare
Tfn: 0240- 66 03 52

Annelie Gustavsson
Avgiftshandläggare
Tfn: 0240- 66 03 44

Telefontid mellan klockan 10.00 - 12.00

Besöksadress
Johan Ahlbäcks plats 7, Smedjebacken