Hjälp till personer med funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning, fysisk eller psykisk, kan kommunen erbjuda dig olika former av stöd och service utifrån dina behov.

Dina rättigheter

Dina rättigheter och skyldigheter, regleras främst genom socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Insatser enligt LSS

Det finns lagar som ger dig rätt att få stöd och service. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en lag som ger dig som har stora och varaktiga funktionshinder rätt till stödinsatser. Länk till annan webbplats.Om du vill ansöka om insatser enligt LSS hittar du ansökningsblankett här.

Insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Du kan också få stöd och hjälp utifrån socialtjänstlagen (SoL) med hjälp i hemmet Länk till annan webbplats.. Då kontaktar du biståndshandläggare inom äldre- och handikappomsorgen om du vill ansöka om insatser.

Biståndshandläggaren utreder behovet av hjälp och beslutar i ärendet. Det görs en individuell bedömning av din ansökan. Vilken hjälp du har rätt att få beror på vilket behov du har, vad du själv klarar av eller om behovet kan tillgodoses på annat sätt. Om din ansökan inte beviljas får du besked om detta och har då möjlighet att överklaga beslutet.

Här kan du läsa mer om hur du överklagar beslutet. Länk till annan webbplats.

Sekretess

All personal inom omsorgen omfattas av sekretesslagstiftningen och har tystnadsplikt. Det innebär att man inte får berätta något om enskildas personliga förhållanden.

Här kan du läsa mer om sekretess inom socialtjänsten. Länk till annan webbplats.

Sidan senast uppdaterad: