Tillgänglighet

Riksdagen antog den 31 maj 2000 propositionen "Från patient till medborgare - en nationell handlingsplan för handikappolitiken". Beslutet innebar ett principiellt viktigt steg för den svenska handikappolitiken. Målet är ett samhälle som gör det möjligt för människor med funktionsvariationer att bli fullt delaktiga i samhällslivet.

Enkelt åtgärdade hinder mot tillgängligheten och användbarheten för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga ska vara åtgärdade före utgången av år 2010 i befintliga lokaler dit allmänheten har tillträde och på befintliga allmänna platser.

I Smedjebackens kommun finns ett Tillgänglighetsråd som arbetar med dessa frågor. Rådet består av representanter från omsorgsnämnden, kommunstyrelsen samt olika föreningar och organisationer som arbetar för att förenkla livet för personer med olika typer av funktionsvariationer.

Om du vill veta mer om detta eller om din förening är intresserad av att ingå i Tillgänglighetsrådet kan du kontakta omsorgsförvaltningens sekreterare
på telefon 0240-66 03 48.

Sidan senast uppdaterad: