Tillgänglighet

Riksdagen antog den 31 maj 2000 propositionen "Från patient till medborgare - en nationell handlingsplan för handikappolitiken". Beslutet innebar ett principiellt viktigt steg för den svenska handikappolitiken. Målet är ett samhälle som gör det möjligt för människor med funktionshinder att bli fullt delaktiga i samhällslivet.

Enkelt åtgärdade hinder mot tillgängligheten och användbarheten för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga ska vara åtgärdade före utgången av år 2010 i befintliga lokaler dit allmänheten har tillträde och på befintliga allmänna platser.

Sidan senast uppdaterad: