Socialbidrag, ekonomiskt bistånd

Vad är ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd?

Försörjningsstöd är ett behovsprövat ekonomiskt bidrag, som betalas ut av kommunens socialtjänst. Regeringen fastställer årligen en riksnorm, med belopp för skäliga kostnader för livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning, telefon och TV-avgift. I försörjningstödet ingår också skäliga kostnader för boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa. Ekonomiskt bistånd kan även utgå till andra behov som t.ex. läkarvård, tandvård, glasögon mm.

Vem kan få försörjningsstöd?

Den som bor/vistas i kommunen kan ansöka om försörjningstöd. När Du ansöker om försörjningsstöd görs en individuell prövning. Du har ett ansvar för Ditt eget liv och är skyldig att själv göra allt Du kan för att klara Din försörjning. Är Du arbetslös skall Du vara aktivt arbetssökande och ta anvisat arbete. Du ska också ansöka om andra bidrag Du är berättigad till ex; underhållsstöd, bostadsbidrag mm. Kan Du trots detta inte försörja Dig kan Du vara berättigad till försörjningsstöd. Ansökan görs varje månad.

Utredning om rätt till försörjningsstöd

För att socialtjänsten ska veta om Du uppfyller kraven för att få försörjningsstöd görs en utredning. Utredningen kan inte göras mot Din vilja. För att kunna pröva Din rätt till bistånd behövs uppgifter om samtliga ekonomiska förhållanden. Om Du inte vill lämna uppgifter om Din ekonomi kan ansökan inte utredas.

Innan beslut om bistånd fattas görs en beräkning av Din ekonomi. I den tas samtliga inkomster med: lön, A-kassa , ALFA-kassa, sjukpenning, föräldrapenning, utbildningsbidrag, studiestöd, pension, aktivitets- och sjukersättning, barnbidrag, flerbarnstillägg, underhållsstöd, bostadsbidrag, arvoden, försäkringar, anhöriganställning, del av vårdnadsbidrag, skatteåterbäring, livräntor m.m.

Banktillgodohavanden och andra tillgångar kan även påverka möjligheten till försörjningsstöd. Den senaste deklarationen skall uppvisas.
Socialtjänsten har rätt att inhämta uppgifter från Försäkringskassa och A-kassan.

Jobbstimulans
1.7 2013 ändrades reglerna i socialtjänstlagen för att öka möjligheterna för personer med ekonomiskt bistånd att försörja sig själva genom arbete.De nya reglerna innebär att när socialtjänsten räknar ut om ett hushåll har rätt till ekonomiskt biståndet ska inte hela arbetsinkomsten räknas in. För den som har fått försörjningsstöd under sex månader i följd ska bara 75 procent av arbetsinkomsterna räknas in. Beräkningsregeln ska gälla under två år.

Ungdomar som vill flytta hemifrån

Föräldrar är underhållsskyldiga för sina barn tills de fyller 18 år eller så länge de går i skolan, längst till 21 år. Det innebär att barn/ungdomar i princip inte har rätt till försörjningsstöd eftersom de ska försörjas av föräldrarna. Ungdomar har inte någon självklar rätt till eget boende, trots att föräldrarna inte längre är försörjningsskyldiga för dem. Det måste finnas särskilda skäl för att ekonomiskt bistånd ska utgå för egen bostad.

Hur du ansöker om ekonomiskt bistånd
För att du ska kunna få försörjningsstöd måste du göra en ansökan om bistånd. Det gör du hos socialsekreterare i vuxengruppen, som utreder ditt behov av och rätt till bistånd. När utredningen är klar fattas ett beslut om vilken hjälp du får. Om du inte är nöjd med beslutet kan Du överklaga beslutet till Förvaltningsrätten Falun.

Ansökningsblanketten finner du i vår blankettportal

Här kan du läsa mer om hur du kan överklaga beslutet. Länk till annan webbplats.

Här kan du läsa mer om Socialtjänstlagen. Länk till annan webbplats.

Hur kommer du i kontakt med socialsekreterare
Socialsekreterare i Vuxengruppen nås via tfn 0240-66 00 00 vx. De har telefontid alla vardagar utom torsdagar klockan 08.30 — 9.30.
Övriga tider hänvisas till socialkontorets reception telefon 0240-66 03 35.

Sekretess och tystnadsplikt
När du söker försörjningsstöd registreras Du i kommunens socialregister och datasystem. All personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt. Det innebär att man inte får berätta något om enskildas personliga förhållanden för utomstående.

Här kan du läsa mer om sekretess inom socialtjänsten. Länk till annan webbplats.

Anmäl ändrade förhållanden

Alla förändringar skall meddelas till socialförvaltningen under den period då du får försörjningsstöd. Detta gäller t.ex inkomst och familjeförhållanden.
Om du lämnar oriktiga eller ofullständiga uppgifter, kan du bli återbetalningsskyldig. Du riskerar även att polisanmälas om vi misstänker att Du lämnat vilseledande uppgifter eller undanhållit information, som har betydels

Sidan senast uppdaterad: