Avgifter, taxor

Taxor och avgifter för 2022

En högsta avgift s.k. maxtaxa kan tas ut för hemtjänstavgift för service och omvårdnad i både eget och särskilt boende. I Socialtjänstlagen kapitel 8 §§ 2-9 finns bestämmelserna som reglerar hur kommunen får ta ut avgift för hemtjänst. Avgifterna är beslutade i omsorgsnämnden och sedan fastställda av kommunfullmäktige.

Denna högsta hemtjänstavgift är 2170 kr per månad år 2022. Makar eller sambor som båda har hjälp från hemtjänsten ska betala avgift var för sig. Makar och sambor kan tillsammans få betala högst 2 x 2170 kr

Avgifter för hemtjänst (service och omvårdnad)

Om du bor i eget boende och har hemtjänst med högst åtta timmar i månaden, så betalar du ett timpris. Timpriset är 1/8 av högsta avgiften, dvs 271 kr per timme. Högsta avgiften är 2 170 kr per månad. Avgiften kan dock aldrig bli högre än ditt avgiftsutrymme. Saknar du avgiftsutrymme befrias du från att betala avgift.

Avgifterna för hemtjänst i särskilt boende

Avgifterna för hemtjänst i särskilt boende (Hedgården, Allégården, Solgården och Munkbogården) är högst 2 170 kr per månad. Avgiften kan dock aldrig bli högre än ditt avgiftsutrymme. Saknar du avgiftsutrymme befrias du från att betala avgift.

Avgifter trygghetslarm

Avgiften för mobilt trygghetslarm är 250 kr per månad. Om man har hemtjänst ingår avgiften för trygghetslarmet i hemtjänstavgiften. Avgiften kan dock aldrig bli högre än ditt avgiftsutrymme. Saknar du avgiftsutrymme befrias du från att betala avgift.

Avgiften för dagverksamhet är 70 kr per dag för lunchen samt kostnader för resor enligt färdtjänsttaxa.

Avgifter för mat

Priset per portion mat som beställs via matdistribution är 65 kr. Avgiften för pensionärer för lunch inklusive dryck vid äldreomsorgens restauranger är 70 kr.

Avgift för maten på särskilt boende med heldygnsomsorg är 3 594 kr per månad.
Då ingår frukost, lunch, middag och mellanmål. Minimibeloppet höjs då med
1024 kr för fördyrad kost.

Avgifter korttidsplatser

Avgifterna vid korttidsplatser tas ut per dag. Avgiften för maten är 120 kr per dag (= 1/30 av
3 594 kr). Avgiften för hemtjänstinsats (service och omvårdnad) är 1/30 av maxtaxan, 2 170 kr (72 kr/dag) dock högst ditt avgiftsutrymme.

Hyror särskilt boende

Hyran på Allégården är 3 881 kr och på Hedgården 3 987 kr per månad.
Hyran på Solgården är 5 479 kr per månad.
På Munkbogården är lägenheterna olika stora varför hyrorna varierar.

Hur räknas din avgift ut

När du har beviljats hemtjänstinsats kommer du att få en blankett att fylla i om dina inkomster och boendekostnad. För att vi ska kunna räkna ut din hemtjänstavgift behöver vi räkna ut ditt avgiftsutrymme. Vi kommer att göra en inkomstberäkning.

Inkomstberäkning

Inkomsten beräknas på samma sätt som vid ansökan av bostadstillägg till pensionärer från Pensionsmyndigheten. Nettoinkomsten får man fram genom att lägga ihop alla inkomster och dra ifrån skatten.

Vi räknar med alla skattepliktiga inkomster. Om du har utländska inkomster, som pensioner, livräntor och arbetsinkomster, räknas de också med även om de inte är skattepliktiga i Sverige.

Som inkomst räknar vi till exempel:

  • ålderspension, premiepension, efterlevandepension
  • tjänstepension och avtalspension
  • privat pension
  • livränta
  • arbetsinkomst
  • bostadstillägg, bostadsbidrag
  • inkomst av näringsverksamhet
  • inkomst av kapital
  • förmögenhetstillägg

Förbehållsbelopp

Med förbehållsbelopp menas det belopp som du har rätt att ha kvar av egna medel innan kommunen får ta ut avgift för hemtjänst.

Ett lägsta förbehållsbelopp (minimibelopp) är lagstadgat och knutet till prisbasbeloppet. Beloppet är 5 653 kr för ensamstående och 4 707 kr per person för makar och sambor. Om du bor i särskilt boende med helinackordering (Solgården, Allégården, Munkbogården eller Hedgården) minskas förbehållsbeloppet med 626 kr per månad, då el, förbrukningsartiklar mm ingår i hyran. Förbehållsbeloppet skall garantera att kommunen inte tar ut avgift för hemtjänst (service och omvårdnad) om du inte har tillräckliga inkomster. Reglerna innebär att många med mycket låga inkomster blir befriade från att betala hemtjänstavgift. Har man högre inkomster blir avgiften högst 2 170 kr i månaden.

Minimibeloppet

ska täcka kostnader för: mat, kläder och skor, fritid, hygien, förbrukningsvaror, dagstidning, telefon, tv-avgift, möbler och husgeråd, hemförsäkring, hushållsel, resor, tandvård, öppen hälso- och sjukvård och läkemedel. Till detta minimibelopp kan ett individuellt tillägg läggas till om du har fördyrade levnadsomkostnader. Dessa kostnader ska vara varaktiga och minst 200 kr per månad.

Avgiftsutrymme

Din nettoinkomst jämförs med förbehållsbeloppet. Avgiftsutrymme är det belopp som Du har kvar när förbehållsbeloppet dragits från inkomsten. Om inkomsterna är lägre än förbehållsbeloppet finns inget avgiftsutrymme. Ingen avgift för hemtjänst tas ut.

+ Alla sammanlagda bruttoinkomster
- Skatt
+ Bostadsbidrag/bostadstillägg
= Summa nettoinkomster
- Bostadskostnad
- Förbehållsbelopp
=AVGIFTSUTRYMME

Övriga kostnader när du får din faktura

När du får fakturan för hemtjänstavgift kan den omfatta även andra kostnader. Exempelvis om du bor på Solgården, Allégården och Hedgården är din hyra och kostnader för maten med på denna faktura. Kostnader för mat och boende omfattas inte av reglerna för hemtjänstavgift.

Hur betalas avgifterna?

Avgiften för hemtjänsten betalas per månad. Faktura skickas månadsvis i efterskott. Det finns möjlighet att betala räkningen via autogiro.

Överklaga beslut om hemtjänstavgift

Du kan överklaga beslutet om avgift för hemtjänst till Förvaltningsrätten i Falun. Överklagan ska sändas till Omsorgsnämnden, 777 81 Smedjebacken som skickar överklagan vidare till Förvaltningsrätten. Överklagan ska ha kommit till omsorgsnämnden inom tre veckor från det att du fick beslutet.

Sidan senast uppdaterad: