Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Vision och mål

Vår visionen är:

Smedjebacken ska vara en välkomnande kommun med engagemang, trygghet och framtidstro.

Perspektiv

Kommunfullmäktiges mål innehåller tre perspektiv:

Hållbarhet

En kommun för alla
Smedjebacken är en kommun där alla ska ha samma möjligheter att leva ett gott liv och känna sig delaktiga. Vår fysiska och psykiska hälsa ska vara god. Trygghet och framtidstro ska känneteckna vår sociala samvaro. Vi ska främja jämställdhet, jämlikhet och integration. Smedjebackens kommun ska erbjuda bra möjligheter för alla åldrar.

En ekokommun i framkant
Vi ska skapa förutsättningar för en klimatmässigt hållbar utveckling av vår kommun. Vi ska fortsätta arbetet för klimatsmart energi, miljövänliga transporter och minskade giftutsläpp. Kommunen och de kommunala bolagen ska vara goda miljöförebilder.

Utveckling

Hög sysselsättning
Smedjebacken är och ska fortsätta vara en tillväxtkommun med hög sysselsättning och goda förutsättningar för företagande. För att främja fortsatt tillväxt och minska sårbarheten behöver näringslivet breddas till fler branscher. Regionförstoring med närmare samarbete med våra grannkommuner och tydligare kopplingar till Mälardalen behövs för att skapa en större arbetsmarknad. Innovationskraft, engagemang och entreprenörskap ska uppmuntras.

Attraktivt boende
Smedjebackens kommun ska fortsätta att erbjuda attraktivt boende. Vi ska förtäta för de som vill bo i tätorterna och erbjuda nya tomter i strandnära lägen. Tillgång till kommunalt vatten, avlopp och bredbandsfiber ska användas för att öka attraktiviteten.

Effektivitet

Bra ekonomi
Smedjebackens kommun ska ha en långsiktig tillväxt i balans och ha en ekonomi som tillförsäkrar framtida kommuninvånare en bibehållen eller förbättrad nivå på service, verksamhet och anläggningar.

Bra verksamhet
Kommunorganisationens arbete ska präglas av effektivitet och hög kvalitet. Smedjebackens kommun ska ha överskott i ekonomin och ligga bland de 100 bästa kommunerna i Sveriges kommuner och landstingskvalitetsmätningar. Verksamheten ska utvecklas i dialog med medborgare, föreningar och företag.

Indikatorer

Nedanstående indikatorer kommer att användas för att följa upp målen på övergripande nivå.


Hållbarhet

En kommun för alla

 • Ohälsotal, genomsnittligt antal utbetalda dagar med sjukpenning och andra ersättnings typer, för befolkningen 16–64 år
 • Antal anmälda våldsbrott/ 1000 inv
 • Ginikoefficient (jämlika tillgångar), index
 • Elever som deltar i musik- eller kulturskola som andel av inv 6-15 år

En ekokommun i framkant

 • Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person
 • Energiförbrukning i kommunkoncernens lokaler
 • Utsläpp av växthusgaser från kommunkoncernens lokaler, verksamheter och resor
 • Andel miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar enligt MFS (Miljöfordon Syd)

Utveckling

Hög sysselsättning

 • Befolkningsutveckling 
 • Andel öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd 16–64 år/18–24 år
 • Bruttoregionalprodukt, BRP (visar den ekonomiska utvecklingen inom en region)
 • Andel företagare av förvärvsarbetande

Attraktivt boende

 • Andel färdigställda bostäder i småhus
 • Antal färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året
 • Antal bostäder med bostadsrätter
 • Andel hushåll med tillgång till bredbandsfiber

Effektivitet

Bra ekonomi

 • Årets resultat i förhållande till summa skatteintäkter och utjämning i resultaträkningen (minst 3 %)
 • Andel av årets nettoinvesteringar som täcks av årets resultat samt årets avskrivningar
 • Total sjukfrånvaro av sammanlagd arbetstid

Bra verksamhet

 • Grundskolan ligger topp 100 i SKL:s kvalitetsmätning
 • Särskilda boenden ligger topp 100 i SKL:s kvalitetsmätning
 • Ordinärt boende (hemtjänst) ligger topp 100 i SKL:s kvalitetsmätning
 • Andel gymnasieelever (hemkommun) med examen inom 4 år

Sidan senast uppdaterad: 2020-01-08
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Kontakt

Fredrik Rönning
Kommunalråd
tfn: 0240-66 01 14
fredrik.ronning@smedjebacken.se