Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Kommunrevision

Kommunrevisionen i Smedjebackens kommun består av fem förtroendevalda revisorer. Ur kretsen av de förtroendevalda revisorerna utses tre lekmannarevisorer i av kommunen helägda bolagen Smedjebacken Energi & Vatten AB och Bärkehus AB.

Kommunrevisionen har följande sammansättning åren 2019-2022.

Sten Blomkvist
Hans-Ove Jespersen
Ulla Andersson
Leif Nilsson
Krister Torssell

Sakkunnigt biträde till revisorerna
Revisorerna (och lekmannarevisorerna) har genom upphandling bestämt vilka som ska vara sakkunnigt biträde. För innevarnade upphandlingsperiod har PricewaterhouseCoopers anlitats för att fullgöra granskningar åt revisorerna enligt god revisionssed.

Lagreglerad revision och god revisionssed
För revisionsverksamhet gäller bestämmelser i lag och god revisionssed. Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen. Lekmannarevisorernas verksamhet regleras i aktiebolagslagen.
God revisionssed i kommunal verksamhet är de "föredömliga och goda principer och tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna när kommunal revision utförs". Den uttrycker grundläggande värden, förhållningssätt och förutsättningar liksom processer, principer och tillvägagångssätt i granskning och bedömning i kommunen och dess företag.

Kommunrevisorernas uppgift
De förtroendevalda revisorerna (i bolagen benämnda lekmannarevisorer) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktige-beredningar och företag. Revisionen har en central roll när det gäller att säkerställa insynen i och kontrollen av all verksamhet som kommunen ansvarar för. Den har därmed en viktig funktion i den lokala självstyrelsen.

Kommunrevisorernas övergripande uppgift är att granska om verksamheten följer fullmäktiges beslut och uppnår av fullmäktige angivna mål inom fastställda ekonomiska ramar. En viktig uppgift är att kommunrevisorerna ska främja arbetet med styrning och kontroll av verksamheten. Som underlag för revisionens bedömningar görs under året olika fördjupade granskningsprojekt. Bedömningen av vilka områden som ska tas upp i granskningar grundar sig på dels en riskanalys, dels på förslag och synpunkter som på olika sätt kommer in till kommunens revisorer.

Det är kommunens revisorer som avgör vilka granskningar som ska utföras. Revisorerna ska årligen till kommunfullmäktige avge dels utlåtande om delårs-bokslut, dels revisionsberättelse i samband med årsbokslut över verksamheten under det gångna året.

I revisionsberättelsen ska revisorerna pröva:
-Om verksamheten har sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt
- Om räkenskaperna är rättvisande
- Om den interna kontrollen som görs av nämnderna är tillräcklig
- Kommunens samlade årsredovisning
- I revisionsberättelsen ska kommunrevisorerna uttala sig om ansvarsfrihet för styrelse och nämnder ska tillstyrkas och avstyrkas och om kommunens årsredovisning ska godkännas.

Revisionsprocessen
Revisionsprocessen omfattar stegen planera, granska och pröva. I början av året, gör kommunens revisorer sin planering utifrån en riskanalys. I riskanalysen beaktas riskens sannolikhet och påverkan. Under året genomför revisorerna de granskningsprojekt som är beslutade, där granskningsarbetet utförs av det sakkunniga biträdet. Vid avlämnandet av en granskningsrapport avger revisorerna en egen skrivelse till berörda nämnder för yttrande över granskningen. Revisorerna har även löpande dialoger med kommunstyrelsen och nämnderna utifrån gjorda granskningsiakttagelser. Rapporterna publiceras på kommunens hemsida. I oktober/november upprättas utlåtande rörande delårsbokslut, som behandlas i kommunfullmäktige i november. I februari/mars sker arbetet med granskningen av årsredovisningen som behandlas i kommun-fullmäktige i april.

Lekmannarevisorerna
I ett kommunalt bolag finns dels auktoriserade revisorer, dels lekmanna-revisorer. Lekmannarevisorerna ska särskilt granska hur respektive bolag fullgör sina uppgifter enligt de direktiv kommunfullmäktige har utfärdat samt hur den interna kontrollen fungerar. Lekmannarevisionen regleras i aktiebolagslagen. Lekmannarevisorerna i respektive bolag utses av kommunfullmäktige. Lekmannarevisorerna i Bärkehus AB och Smedjebacken Energi & Vatten AB samt dess dotterbolag, hämtas ur kretsen av kommunens revisorer. Lekmanna-revisorerna upprättar för det gångna året en granskningsrapport som ställs till bolagets bolagsstämma men som också redovisas i kommunfullmäktige. Lekmannarevisorerna biträds i sin granskning av respektive bolag av det sakkunniga biträdet. En samplanering av de förtroendevaldas arbete sker med de auktoriserade revisorerna.

Hur kan du anmäla en fråga till kommunens revisorer?
Om du har förslag om att kommunens revisorer skall pröva en fråga är du välkommen att kontakta någon av revisorerna eller Kommunrevisionens kansli (se under Kontakt). Som framgått prövar revisorerna vilka ärenden som ska bli föremål för granskning. Ett inkommet ärende leder därför inte automatiskt till att en granskning genomförs.

Sidan senast uppdaterad: 2020-01-22
Webbredaktör: Mona Hyttsten

Kontakt

Kommunrevisionen
Sten Blomkvist
Ordförande

Tfn: 070-426 22 90
sten.blomqvist@hotmail.com

Adress till kommunrevisionen:
Kommunrevisionen
Smedjebackens kommun
777 81 Smedjebacken
e-post: kommun@smedjbacken.se

Kontaktpersoner hos PwC
Marie Lindblad
tfn: 010-213 02 28
e-post: marie.lindblad@pwc.com

Johan Tingström
Tfn: 010-212 61 25
e-post: johan.tingstroem@pwc.com