Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Ansökan om bistånd

Enligt Socialtjänstlagen har kommunen ett ansvar att underlätta för äldre och funktionshindrade att bo hemma. Målet för hemtjänsten är att Du ska kunna bo kvar i Din hemmiljö och leva ett så självständigt liv som möjligt.

Enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt rätt till bistånd från socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.

Med livsföring i övrigt avses till exempel:

  • Hemtjänstinsatser för personlig omsorg och serviceinsatser
  • Dagverksamhet
  • Sysselsättning/boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning
  • Matdistribution
  • Trygghetslarm
  • Korttidsplatser
  • Särskilt boende

Ansökan om insatser
Vill Du göra en ansökan om insatser skall Du kontakta omsorgsförvaltningens biståndshandläggare, som utreder behovet av hjälp och beslutar i ärendet. Till höger finns kontaktuppgifter till biståndshandläggarna. Du kan även göra din ansökan med denna blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och skicka in den till omsorgsförvaltningen. 

Det görs en individuell bedömning av Din ansökan. Vilken hjälp Du har rätt att få beror på vilket behov Du har, vad Du själv klarar av eller om behovet kan tillgodoses på annat sätt. Beslutet är tidsbegränsat. Om Din ansökan inte beviljas får Du besked om detta och har då möjlighet att överklaga beslutet.

Här kan du läsa mer om hur du överklagar beslutetöppnas i nytt fönster.

Tystnadsplikt och sekretess
All personal inom äldreomsorgen har tystnadsplikt. Det innebär att man inte får berätta något om enskildas personliga förhållanden för utomstående.

Här kan du läsa mer om sekretessöppnas i nytt fönster

Sidan senast uppdaterad: 2019-12-06
Webbredaktör: Teresa Ramqvist

Kontakt

Biståndshandläggare


Telefontid
Måndag til fredag
klockan 08:00-16:00.
Besök görs efter avtalad tid.

Handläggare:
Har du födelsedatum mellan1-9
Jonas Ljus
jonas.ljus@smedjebacken.se 
0240-66 03 85

Födelseatum 10-14
Karin Johnsson
karin.johnsson@smedjebacken.se 
0240-66 01 78

Födelsedatum 16-24
Sophia Handegaard
sophia.handegard@smedjebacken.se
0240-66 03 14

Födelsedatum 25-31 + 15
Torbjörn Sunesson
torbjorn.sunesson@smedjebacken.se
0240-66 03 12

Besöksadress
Johan Ahlbäcks plats 7 Smedjebacken