Publicerad den

Kungörelse: Granskning av detaljplan för Verksnäset, del av Stora Tolvsbo 18:5

Planförslaget finns tillgängligt för synpunkter under tiden 17 juni-12 augusti 2024

Detaljplanens syfte är att utveckla del av fastigheten Stora Tolvsbo 18:5 för uppförande av cirka 15–20 nya bostäder. Exploateringen planeras inkludera en brygga för bad och båtplats, samt möjlighet till odling. En viktig aspekt av planen är att göra strandlinjen längs sjön Västra Sveten mer tillgänglig för allmänheten. Detta inkluderar uppförandet av en strandpromenad längs vattnet, vilken slingrar sig mellan stenblock och tallar för att skapa ett tillgängligt och vackert gångstråk för både boende och besökare.

Förslag till detaljplan för Verksnäset, del av Stora Tolvsbo 18:5

Sidan senast uppdaterad: