Kommun och politik

Publicerad den

Tillsammans för ett effektivare mottagande

Länsstyrelsen i Dalarnas län genomför just nu ett projekt kring ett effektivare flyktingmottagande, i samarbete med Smedjebackens kommun, Vansbro kommun, Säters kommun och Falun-Borlänge Regionen.

Nytt projekt

Nu har ett nytt projekt startat där Smedjebackens kommun tillsammans med några av kommunerna i Dalarna ska arbeta med att skapa ett effektivare mottagande av flyktingar i Dalarna.

Projektbeskrivning och mål

Projektets målsättning är att skapa ett resilient mottagande i småkommuner i Dalarna genom tidiga insatser och bred samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhället. Det innebär att vi i Dalarna ska skapa förutsättningar för de flyktingar som lever i Dalarna att integreras i samhället. Men även att vi ska ha kapacitet och förmågan att klara av de variationer som är i flyktingmottagandet.
Projektet ägs av Länsstyrelsen i Dalarnas län och genomförs i samarbete med Vansbro kommun, Säters kommun, Smedjebackens kommun och Falun-Borlänge Regionen.
Projektet sträcker sig från 1 januari 2024 till 31 december 2026 och medfinansieras med medel från Europeiska unionen.

Vad ska göras inom projektet?

Inom projektet kommer det genomföras insatser riktat mot framför allt

  • personer som är asylsökande
  • personer från Ukraina som lyder under massflyktingsdirektivet
  • KVOT/ABO flyktingar som har fått uppehållstillstånd och funnits i Sverige i mindre än 3 år. Insatserna utgår från individens behov och kan bestå av till exempel utbildningar för att öka den digitala kompetensen, arbetsmarknadskunskap, språkundervisning eller hälsofrämjande insatser.

Insatserna kan bestå av till exempel utbildningar för att öka den digitala kompetensen, arbetsmarknadskunskap, språkundervisning eller hälsofrämjande insatser. Det kan också handla om att utbilda och engagera flyktingguider som kan bidra med social trygghet.
Projektet ska också anordna kompetenshöjande insatser för att höja kunskap och stärka samverkan.

Dessa insatser riktar sig främst till:

  • offentligt anställda som möter målgruppen.
  • och personer som är engagerade inom civilsamhället.

Insatserna riktar sig till personer bosatta eller verksamma i Dalarnas län med särskild fokus på pilotkommunerna Vansbro, Säter och Smedjebacken.

Varför genomförs projektet?

Projektet genomförs då man identifierat att det saknas förutsättningar för att ta emot och genomföra önskvärda insatser för mottagande i Dalarna. Det beror bland annat på knapp ekonomiska resurser och att lagstadgade verksamhet prioriteras framför förebyggande verksamhet. Genom förebyggande verksamhet, bland annat de insatser som ska genomföras inom projektet, kan man skapa ett effektivare mottagande både för individen och samhället.

Ett annat problem som identifierats är att behoven för mottagande varierar över tid, både gällande antalet flyktingar som kommer till Dalarna och att förutsättningarna skiljer sig åt för de personer som kommer. I Dalarna har vi också stora geografiska avstånd vilket försvårar samverkan kring mottagande och insatser. Inom projektet är målsättningen att skapa bättre förutsättningar att hantera variationer över tid och långsiktig samverkan mellan aktörer i länet.

En stor resurs när det kommer till ett resilient mottagande är civilsamhället. Det finns en stor kraft i civilsamhällets engagemang och många av civilsamhällets aktörer bidrar redan nu med ett stort stöd. De har dock inte alltid de resurser som krävs utan är i behov av stöd, något vi under projektets gång kommer att arbeta mer med för att resurserna ska kunna nyttjas bättre.

Sidan senast uppdaterad: